Program funkcjonalnoużytkowy pdf

Pobierz

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.. CZĘŚĆ OPISOWA.. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4.. Grupy robót: .Program Funkcjonalno-Użytkowy.. Program funkcjonalno- użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagany zakres robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 2.. U. z 2018 r, poz. 1986) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji .PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINY LEWIN BRZESKI: "BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA GMINY LEWIN BRZESKI" 2 Kod zamówienia według CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71314100-3 Usługi elektryczne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznychProgram funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.. 2) Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpićProgram funkcjonalno-użytkowy Wzmocnienie konstrukcji budynku magazynu dekoracji teatralnych wraz z zabezpieczeniem budynku przed korozją Nazwa dokumentu Strona 3 1..

1 Pzp, zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, która to oferta została przygotowana w oparciu na program funkcjonalno-użytkowy stanowiący element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Program funkcjonalno - użytkowy.

198 ul. Żmudzkiej w BydgoszczyPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL Adres obiektu budowlanego: Projekt realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.. 45 32 10 00-3 izolacja cieplna 3.Nasza bezpłatna aplikacja Adobe Acrobat Reader umożliwia wyświetlanie, podpisywanie i oznaczanie plików PDF, a także pozwala wspólnie nad nimi pracować.. 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.. 7 KOM W1 Winda 2,82 POZ 2.11 Poczekalnia 31,72 POZ 2.12 Rejestracja centralna 24,04 POZ 2.13 Zaplecze rejestracji 5,25Program funkcjonalno-użytkowy wykonany został w oparciu o art. 31 ust.. Lokalizacja: działki nr 117/1, 118/1, 119, 121/1, 123/1, 124/3 obręb 192 i dz. nr 1/1 obr.. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.Zgodnie bowiem z art. 140 ust.. Charakterystyczne parametry okre ślaj ące wielko ść zamówienia/zakres robót budowlanych 3.. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO KW-4.. z o.o., Katowice ul. Markiefki 87.. Przedmiot zamówienia Zamówienie składa się z części projektowej oraz z fazy wykonawstwa, uruchomienia i odbioru.Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych..

Odwołanie się w programie do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń jest jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów w zakresie poszczególnych materiałów.PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PDF Darmowe pobieranie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1.

Opolskiej 58 Adres obiektu budowlanego: 49-120 Żelazna ul. Opolska 58 Nazwy i kody CPV: 1.. 71 22 00 00-6 usługi projektowania architektonicznego 2.. 1 | St r o n a Opracowanie: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa budynku hali z aneksami socjalno - biurowymi, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, inwestycyjnymi terenami utwardzonymi na działkach nr 7/6, 8/ 11/5, 30/2 obr.. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony (D z.. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-użytkowe 5.PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana OpracowanieProgram funkcjonalno-użytkowy (nazywany tez w skrócie "PFU") został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu .1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 7 Adres inwestycji: O3-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7 Nazwa oraz adres zamawiającego: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Północ m.st. Warszawy Ul.PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żelaznej, przy ul..

0253S, ...PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OBIEKT Budynek UCZKiN WUM, Plac Starynkiewicza 1/3 I Piętro i część Parteru Dawny Pawilon nr 29 INWESTYCJA TEMAT Przebudowa dla potrzeb oddziału położnictwa i neonatologii z zespołem ... (rysunki w formacie DWG i PDF, opisy w formacie Word i PDF).program funkcjonalno-uŻytkowy Opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Szczegółowy wykaz lokalizacji przedstawiony został w rozdziale 1.1.3.. 2 Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowęProgram Funkcjonalno-Użytkowy 8 4) budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 5) budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej, 6) budowę lub przebudowę infrastruktury .Muzeum Józefa Piłsudskiego Program Funkcjonalno - Użytkowy "Modernizacja Dworku Milusin" Strona 3 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia KLASA 45.32 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne KATEGORIA 45321000-3 Izolacja cieplna KATEGORIA 45323000-7 Roboty w zakresie izolacjiPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robótPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Adres obiektu: woj. wielkopolskie, powiat słupecki, gmina Powidz, Słupca, Strzałkowo Zakres robót budowlanych/kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycję 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemneProgram Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany tez w skrócie "PFU _) został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2.Program funkcjonalno-użytkowy zawiera: I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt