Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny

Pobierz

Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można również składać najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym był pobierany zasiłek chorobowy.. Jeżeli to ZUS będzie nam wypłacał pieniądze, dodatkowo trzeba wypełnić zaświadczenia płatnika składek wystawione na formularzu Z-3 (pracownik), Z-3b (osoby, które wykonują działalność pozarolniczą lub Z-3a (inne osoby ubezpieczone).Wielu z nas zastanawia się, czym tak naprawdę jest zasiłek rehabilitacyjny i dlaczego tak ciężko jest doszukać się o nim jakichkolwiek informacji.. Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników; Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych; ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowyWniosek z kompletną dokumentacją złóż w placówce ZUS najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego (182 dni, 270 dni) okresu zasiłkowego.. Wniosek ZUS ZNp-7 należy złożyć nie później niż 6 tygodni przed ukończeniem pobierania zasiłku chorobowego, a więc przed upływem 182 dni (lub 270 dni)..

Skończy się zasiłek chorobowy, a zacznie świadczenie rehabilitacyjne.

Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.Podstawowym kryterium dla lekarza jest fakt, czy pacjent rokuje powrót do pracy.. Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZNp-7").Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7.. Dodatkowo wniosek o .Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym, która wciąż jest niezdolna do pracy, ma prawo złożenia wniosku świadczenie rehabilitacyjne.. Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9 , Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracywniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) - druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, wywiad zawodowy z twojego miejsca pracy (OL-10) - druk wystawia płatnik składek..

Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi złożyć do ZUS wniosek na druku ZUS Np-7.

1997 Nr 123 poz. 776).W sytuacji opisanej przez Panią należy jak najszybciej złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres, zwłaszcza w kontekście planowanego zabiegu, przedkładając bieżącą dokumentację lekarską.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa pracownik na 6 tygodni przed terminem zakończenia zasiłku chorobowego.. Może się o nie ubiegać tylko ta osoba, której dalsze leczenia albo rehabilitacja dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy.Warto zaznaczyć, że nie musimy składać dokumentacji wypadkowej oraz decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeśli dokumenty te złożyliśmy w ZUS wcześniej np. gdy składaliśmy wniosek o zasiłek chorobowy.. Wówczas nie będzie okresu bez otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia.. jednak należy pamiętać, że łączny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy.Pierwsze swiadczenie przyznano mi na 4 msc,(tez problemy z kregosłupem),kolejne przedłuzono mi o 5 msc.Wniosek należy złożyc na 1 msc przed ustaniem prawa do ówczesnego swiadczenia.W zupełnosci wystarczy.Taką informację uzyskałam w ZUS-ie.Składasz wniosek o świadczenie (teraz dotyczy Cie tylko część I,gdyz II częsc dotyczy płatnika składek a przy ponownym składaniu wniosku ..

W takim przypadku chory pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.Kiedy złożyć wniosek?

Wychodząc na przeciw czytelniczym wymaganiom, stworzyliśmy artykuł w całości poświęcony kwestii zasiłku rehabilitacyjnego.Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania.. Wówczas świadczenie nie będzie wypłacane od razu po zakończeniu otrzymywania przez wnioskującego zasiłku chorobowego, a dopiero po otrzymaniu decyzji.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.. Maksymalnym terminem złożenia wniosku jest 18 miesięcy po upływie okresu zasiłkowego czyli po upływie 182 dni.W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.. § 2.Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny składamy na 6 tygodni przed upływem 182 dnia zasiłku chorobowego.Z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne dla rolnika mogą wystąpić uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS na podstawie orzeczenia dotyczącego wskazań do rehabilitacji leczniczej w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenia zasiłku chorobowego.. CZĘŚCI II nie wypełnia się, jeśli ubiegasz się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres, po wyczerpaniuWniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)..

Jeżeli w tym czasie pracownik nie odzyska zdolności do pracy, może złożyć wniosek o przyznanie go na kolejny okres.

Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego.. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przedstawia pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie.. ZUS wypłaca mi zasiłek chorobowy.Wniosek o dodatkowy urlop rehabilitacyjny Podstawa prawna Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.. Jest to konieczne, aby zachowana była ciągłość wypłaty świadczeń przez ZUS.. Wniosek należy złożyć na druku NP-7 i dołączyć do niego: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego i innych lekarzy,Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, na podstawie której będą Państwo wypłacać świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli pracownik uzyska do niego prawo, powinni Państwo zwaloryzować wskaźnikiem obowiązującym w czerwcu 2008 r. Data złożenia wniosku w ZUS nie ma wpływu na to, którym wskaźnikiem będzie waloryzowana podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.Aby móc ubiegać się o pieniężną zapomogę, trzeba dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zasiłek rehabilitacyjny oraz orzeczenie o stanie zdrowia.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10).Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego W przypadku choroby pracownik w pierwszej kolejności otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe, które jest wypłacane w zależności od wieku osoby chorej, przez 33 dni lu b 14 dni w wymiarze rocznym.Okres pobierania zasiłku chorobowego może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt