Wskaźniki finansowe banku interpretacja

Pobierz

Często trudno jest określić, czy dany rezultat mówi o korzystnej sytuacji jednostki, czy też nie.. Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od zobowiązań bieżących .Pewne jest to, że banki osiągające wysoki ROE są bardziej doceniane przez inwestorów - świadczą o tym wysokie wyceny ING BSK i Santandera (C/WK odpowiednio 1,74 i 1,52) przy około 12-proc. ROE.. W. Gabrusewicz.. Wskaźnik płynności przyspieszonej powstał w celu określenia możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe).. : ciasteczka).. Zachodnie banki udzielające kredytów oczekują od firm, aby wskaźnik ten osiągał poziom 2-6 %.. Jednocześnie w małych firmach powinien być wyższy niż w dużych.Wskaźniki syntetyczne - obejmujące wiele zdarzeń gospodarczych.. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności, należy zweryfikować czy dla wykorzystanego wskaźnika finansowego określono wartość optymalną .Zachodnie banki udzielające kredytów oczekują od firm, aby wskaźnik ten osiągał poziom 2-6%.. Wskaźnik rentowności aktywów trwałych:.. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …Analiza płynności finansowej "W długim okresie to rentowność jest podstawą płynności finansowej, a nie odwrotnie.". Wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego (Return on Equity)Wskaźnik produktywności aktywów trwałych = przychody ze sprzedaży / wartość aktywów trwałych Interpretacja tego wskaźnika jest analogiczna jak w poprzednim przypadku - mówi on, ile złotych sprzedaży generuje każda złotówka zaangażowana, z tym że już wyłącznie w składnikach majątku trwałego.Analiza wskaźnikowa bilansu..

Wskaźniki finansowe mogą przyjmować bardzo szeroki zakres wartości.

Jak już wcześniej wspomniano informują one o stopniu pokrycia aktywów trwałych przez kapitały własne oraz zobowiązania długoterminowe.. Wyjaśnimy również, jak interpretować każdy z nich.. Płynność finansowa może być rozumiana m.in. jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań, zdolność zamiany aktywów na pieniądz lub .Im wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa firmy.. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,5 - 2 (150%-200 %) .. Dane wykorzystywane do analizy zaczerpnięte są bezpośrednio ze sprawozdań finansowych.Wyliczone wskaźniki dają możliwość interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa w danym czasie.. Wskaźnik rentowności aktywów obrotowyh:.. W tym celu, z aktywów obrotowych wyłączono zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych .Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = Aktywa bieżące (obrotowe) Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) .. Tak, jak już wcześniej wspominałem, poszczególne wskaźniki możemy przypisać do czterech grup: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, rentowności i sprawności działania.wskaźnikiem zwrotu ze sprzedaży lub wskaźnikiem zyskowności netto.. W interpretacji należy przede wszystkim uwzględnić: ..

Wysoka wartość wskaźnika jest zatem informacją o korzystnej kondycji finansowej firmy.

Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny.. Wykorzystuję się ją do oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.. Ale i tu jest wyjątek - Alior, mając 11,7 proc. ROE, ma wskaźnik C/WK tylko w okolicy 1,09.Wskaźnik pomocny w ustaleniu, czy badany podmiot może osiągać pozytywne efekty dźwigni finansowej.. Wskaźniki cząstkowe - opisujące pojedyncze, mało złożone zjawiska.. Z reguły niższą zyskowność dajeWskaźniki rentowności stanowią pierwszą grupę wskaźników efektywności : Wskaźnik rentowności aktywów ROA, wyliczamy: ROA= wynik finansowy aktywa Rentowność aktywów przedstawia efektywność wykorzystania zasobów pozostających w dyspozycji banku, odzwierciedla politykę banku finanse zakresie zarządzania nimi finanse wiąże .umożliwia jednoznaczną interpretację stanu i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki ujednoliceniu .. wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO ..

W długookresowej analizie płynności wykorzystywane są tzw. wskaźniki pokrycia majątku.

Określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. Opis powinien również obejmować wyniki analizy poziomej.. Należy podkreślić, że przy interpretacji wskaźników finansowych należy za każdym razem odnieść się do sektora, w którym funkcjonuje dana jednostka.Wskaźnik wiarygodności kredytowej - określa, ile razy zysk przed opodatkowaniem i zapłaceniem odsetek, łącznie z odpisami amortyzacyjnymi, czyli EBITDA, pokrywa roczne spłaty rat kredytu wraz z odsetkami.. Jednocześnie w małych firmach powinien być wyższy niż w dużych.. Jednak ocena samych wartości liczbowych przedstawionych w bilansie czy rachunku zysków i strat nie jest wystarczająca do poprawnej interpretacji informacji płynących ze sprawozdania.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.. Strategicznym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści jego właścicieli, która wymaga w długiej perspektywie osiągania zysków, lecz w krótkiej perspektywie zapewnienia płynności finansowej.Wskaźniki zadłużenia dzielą się na 2 główne grupy pokazujące: Strukturę bilansu (struktura finansowania aktywów) Dług vs przepływy (odnoszące kapitał obcy do przepływów w spółce) Jak są one obliczane?.

Aby dokonać statycznej analizy płynności finansowej, posłuż się wskaźnikami: płynności bieżącej, przyspieszonej i natychmiastowej.

Jak interpretować wskaźniki finansowe?Analiza finansowa skonsolidowanego sprawozdania finansowego Monitorowanie wyniku finansowego 20.05.2015 Jednostka dominująca sporządza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmujące jej dane i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę.Statyczne wskaźniki płynności finansowej.. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 12,34%, co oznacza, że jednostka może spłacić 12,34% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.Długookresowa ocena płynności finansowej.. Interpretacja wskaźnika płynności przyspieszonej.Wskaźnik płynności gotówkowej w roku 2012 wyniósł 11,2% co oznacza, że jednostka może spłacić ok. 11,2% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.. Podsumowując, wskaźnik rentowności aktywów ogółem jest wykorzystywany w działalności, aby zbadać jakość oraz efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.Wskaźnik płynności przyspieszonej.. Jakie mają zastosowanie - gdzie występują?. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.Dźwignia finansowa - definicja Dźwignia finansowa, analizowana pod względem ekonomicznym, w zarządzaniu finansowym, wg Internetowej Encyklopedii PWN "to udział długu w kapitale całkowitym, wykorzystywanie do finansowania działalności przedsiębiorstwa kapitałów obcych, leasingu finansowego, akcji uprzywilejowanych, których koszt jest stały w sensie niezależności od osiąganego .Wskaźnik rentowności aktywów możemy rozwinąć w celu zbadania efektywności finansowej obu grup aktywów z osobna:.. = + Wskaźnik ten informuje, w jakiej relacji przedsiębiorstwo jest w stanie zapewnić spłatę kredytu i odsetek z generowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i .Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.. Pozytywne efekty dźwigni finansowej zachodzą wówczas, gdy wzrost zadłużenia (tj. zaciąganie nowych zobowiązań odsetkowych) przekłada się na poprawę rentowności kapitału własnego (ROE B).Wskaźniki płynności.. Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe powodują, że rachunkowość oraz controlling zaczęły funkcjonować równocześnie w procesie zarządzania firmą w celu uzyskania przez zarząd dokładniejszego obrazu sytuacji gospodarczej jednostki i podejmowania działań z zakresu planowania strategicznego.Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) - wskaźniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, które muszą charakteryzować się trzema cechami: mierzalnością, interpretowalnością, porównywalnością.Sprawozdanie finansowe zawiera informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych oraz oceny rezultatów funkcjonowania przedsiębiorstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt