Arkusz obserwacji zajęć uzupełniony

Pobierz

OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZENNICY - ANALIZA MOŻLIWOŚCI I POTZREB DZIECKA1.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Data ustalenia obserwacji .. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. INFORMACJE O UCZENNICY 1.Imię i nazwisko uczennicy:2.. Opracowałam karty obserwacji dziecka 4 letniego.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1.. Data hospitacji.…………………………………………………………………………………………………………………….. Klasa .Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Liczba uczniów w klasie:……………………………………….. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. iejdgi55 : lub w języku polskim (obserwacja lekcji każdego innego przedmiotu).. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 6 z 9 wyrazów wieloznacznych przedstawianie znaczenia pojęć abstrakcyjnych przy pomocy obrazów, unikania podczas prowadzenia zajęć przenośni, idiomów, przy omawianiu lektury stosowanie cząstkowych pytań dotyczących zrozumienia tekstu, sprawdzanie wiedzy(kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje) zakres działań o charakterze rewalidacyjnym..

arkusz hospitacji lekcji wypelniony.

Imię i nazwisko osoby obserwującej: ………………………….. ……………………………………………… 3.. Możliwości / mocne strony uczennicy- Funkcjonowanie intelektualne na .Mając na uwadze zróżnicowany poziom intelektualny i psychoruchowy poszczególnych przedszkolaków dostosowuję zajęcia do ich możliwości.. ćwiczenia artykulacyjne-wychowawca, logopeda2) Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji.. ćwiczenia umysłowe (porównywanie, labirynty, łamigłówki), ćwiczenia kinezjologiczne: pozycja Cooka, ziewanie, równowaga, pompowanie piętą, słoń, rysowanie oburącz-wychowawca.. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkoluObserwacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Co teraz poprawiłabys w swojej lekcji.ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. W Terapeutycznej Szkole Podstawowej Nr 119 we Wrocławiu odbyła się w 2006 r. konferencja dla pedagogów i psychologów szkolnych.. Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji.. Data urodzenia:3. turbofile.co.pl/p/arkusz_hospitacji_lekcji_wypelniony.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. Czy zrealizowałaś cele lekcji.. Cele obserwacji 7. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu..

arkusz hospitacji lekcji wypelniony 97461.

2.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Przedstawia operacyjne cele zajęć.ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Cel główny zajęć: usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.Czy założony temat oddawał treśc lekcji.. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć ( uzupełniony dziennik zajęć lekcyjnych,WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .xboxerin : arkusz hospitacji lekcji wypelniony.. Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Podczas każdej obserwowanej lekcji student wypełnia jeden arkusz obserwacyjny, w tym tzw. metryczkę, czyli dane dotyczące obserwowanej lekcji: datę i godzinę lekcji, nazwę instytucji w której odbywa się obserwacja, klasę/grupę, nazwisko nauczycielaarkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI A R K U S Z O B S E RW A C J I LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1.. Kinga Ignaszewska-Łaz / 10.02.2009 13:45.. Środki dydaktyczneARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI (IMPREZ) SZKOLNYCH NAZWA UROCZYSTOŚCI (IMPREZY): DROGA POLSKI DO WOLNOŚCI - apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (11 Listopada) MIEJSCE UROCZYSTOŚCI - Szkoła Podstawowa im..

Data obserwacji 6.

3.Organizacja praktyki Praktyka powinna odbywa ć si ę w IV semestrze studiów w wybranej placówce i zakłada si ę,Imię i nazwisko nauczyciela religii ………………………………………………….. Dokładny adres zamieszkania wraz z telefonemIndywidualny ProgramEdukacyjno- Terapeutyczny I.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Temat lekcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Informacje uzyskane w trakcie obserwacji lekcji 1.. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………… 2.. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. − Aktywnie bierze udział w proponowanych działaniach podczas lekcji oraz na zajęciachArkusz obserwacji zajęć w przedszkolu.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. 21.11.2013. przedmiot.. Język angielski.. arkusz hospitacji lekcji wypelniony.. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela .Arkusz obserwacji lekcji.. Orzeczenie Nr6.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE - Dariusz Kalwioski, Łukasz StachowiakARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ..

Data obserwacji.

Stopień awansu zawodowego.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Klasa: 4.6) dyrektor omawia z nauczycielem uzupełniony podczas hospitacji arkusz obserwacji zajęć oraz formułuje z nauczycielem wnioski lub rekomendacje.. Temat lekcji.. Nauczyciel mianowany.. Przedszkole Nr 81.. U lekarza - ćwiczenia leksykalne.. Kategoria niepełnosprawności uczennicy: niedosłuch obustronny.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.arkusz obserwacji i diagnozy • pliki użytkownika beatka143 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Kwestionariusz sensomotoryczny Z. Przyrowskiego(1).pdf, Arkusz obserwacyjny dziecka z niepełnosprawnością OD kURECZK(1).doc− prowadzenia arkuszy obserwacji; − dokonywania prawidłowych zapisów w dzienniczku grupy; − opracowania programu profilaktyczno-terapeutycznego z dzieckiem i jego rodzin ą.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. ARKUSZ HOSPITACJI.. Kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczyciela-wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć iii.ARKUSZ OBSERWACJI 1.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Nazwa Szkoły:4.. 3) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. 7) podczas rozmowy z nauczycielem obserwator/hospitujący zajęcia może odnieść się do obserwowanej lekcji/zajęć z uwzględnieniem:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX Klasa: II .. − Lubi, Chętnie uczęszcza do szkoły oraz na zajęcia dodatkowe potrzebach.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.5.. Stopień awansu zawodowego 3.. / 6 lat temu (10 września) #arkusz hospitacji lekcji wypelniony.. Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.. Nauczyciel sprawdził obecnośd na lekcji: Tak Nie (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "Nie" należy podać wyjaśnienia nauczyciela)ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Przeprowadziłam diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 letnich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt