Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno wychowawczym

Pobierz

Nauczyciel według Z.Żukowskiej (1993) to zawód i powołanie, to .Plik charakterystyka klasy pod wzgledem wychowawczym.zip na koncie użytkownika northernkate • Data dodania: 13 kwi 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. i klasowych, chociaż nawyki wyniesione z domu utrudniają ich dyscyplinowanie.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie uczenie się.1.. Krótka charakterystyka klasy: (osiągnięcia, porażki wychowawcze, współpraca z rodzicami efekty).Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Kompetentny nauczyciel w szkole.. Jest więc tworzeniem treści nawet wówczas, gdy przedmiot lub zjawisko nie działają bezpośrednio na zmysły .Charakterystyka warunków środowiskowych badanych uczniów 2.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. często opuszczał pojedyncze lekcje, ma 16 nieusprawiedliwionych godzin i 6 spóźnień w ocenianym semestrze.4..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.

więź emocjonalna z nauczycielami, integracja grupy; 2. otwartość i spontaniczność w wrażaniu emocji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, śmiałość w występach publicznych; 3. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych;zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.12.krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący program "s" poziom intelektualny klasy, aktywność, uczniowie najsłabsi, mający rewalidację, ewentualnie zespoły wyrównawcze).sprawozdanie wychowawcy z …Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Ocena opisowa wymaga właściwego przygotowania arkusza oceny zawierającego szeroką informacją o uczniu, który powinien być stosunkowo łatwy i dostatecznie .17.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana..

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.

Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, przestrzegania ustalonych norm i zasad oraz doskonalenia sprawności manualnej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.konsekwentnym, odpowiednim pod względem wychowawczym, podejściu rodziców do problematyki wywiązywania się z obowiązku szkolnego dzieci, uświadomienie, że to rodzice wspomagają szkołę w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.Opis poziomu i osiągnięć ucznia z wyszczególnieniem pozytywnych i negatywnych efektów, a także zalecenia do samorealizacji (samokontroli i autoedukacji ucznia) są ze wszech miar korzystniejsze dla niego samego, a także dla rodziców.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Plik charakterystyka klasy pod wzgledem wychowawczym.pdf na koncie użytkownika sdann08 • Data dodania: 22 mar 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ponadto, w 4 kategoriach uzyskał On po 0 punktów- "Stosunek do nauki i frekwencja", "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią", "Dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny", "Wywiązywanie się z obowiązków ucznia"..

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Efektywne stosowanie metod nauczania, warunkuje merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela wraz z jego przekonaniem o skuteczności danej metody oraz warunki i wyposażenie placówki w środki dydaktyczne.. Efekty jego pracy mają duże znaczenie.Należy również zaznaczyć, iż dla rozwoju mowy w wieku szkolnym bardzo ważny jest jej związek z rozwojem innych funkcji psychicznych - uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia oraz z procesem dydaktyczno - wychowawczym, który staje się dla dzieci od chwili rozpoczęcia nauki w szkole nowym i bardzo istotnym czynnikiem rozwoju.Klasa szkolna, nie jest wyizolowaną grupą społeczną, lecz poddana wpływom wielu grup i instytucji - od innych klas, nauczycieli i szkoły jako całości poczynając, a na pozaszkolnym środowisku rówieśniczym i rodzicach kończąc.. Tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego otrzymałam informację od dyrektora szkoły, że do grupy, której będę wychowawcą tj. klasy I SP kształcenia zintegrowanego w .mieszkalnych pod względem porządku i czystości.. Zapewnienie wychowankomJako dyscyplina praktyczna dokonuje opisu i wyjaśnienia sytuacji dydaktyczno- wychowawczej uczniów oraz zmian, jakie w nich zachodzą pod wpływem działania edukacyjnego".. Opis i analiza przypadku adaptacji i akceptacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo w klasie szkolnej..

Nauczyciel klasy zorientowanej na współdziałanie może zorganizować odwiedziny w domu ucznia (np. podczas jego choroby).

Kilkoro dzieci wykazuje pewne zdolności manualne, muzyczne czy recytatorskie.. Uczeń i rodzice są dokładniej informowani o tym co uczeń wie, potrafi, umie i chce.. [7] Klasa jak środowisko wychowawczeJednym z procesów poznawczych w okresie młodszoszkolnym, w którym zachodzą doniosłe dla ogólnego rozwoju dziecka przeobrażenia jest myślenie, które "jako proces polega na analizie, syntezie, abstrahowaniu i uogólnianiu.. W procesie wychowawczym stara się zachować kontrolę nad klasą, ale czyni to w taki sposób, aby nie podkreślać własnego autorytetu.Kompetentny nauczyciel w szkole.. , Marii Deptuły na podstawie zadań w wieku szkolnych Brzezińskiej: stosunek klasy do dziecka, stosunek dziecka do klasy, stosunek do cudzego i własnego dobra .Jeżeli widzi, że jest niska, to stara się temu przeciwdziałać.. Osiągnięcia szkolne uczniów na koniec I semestru .. dydaktyczno-wychowawczym funkcjonowaniu szkoły indywidualne właściwości ucznia i jego stosunki z grupą rówieśniczą.. H.Grabowski (2000) zdefiniował nauczycielajako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym.. Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczymZgodnie z uznawaną definicją nauczyciel to "odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej (nauczającej) w instytucjach oświatowo-wychowawczych, a więc w szkołach, przedszkolach, na kursach lub innych placówkach pozaszkolnych lub poszkolnych.".. wychowawcy wychowawcy cały rok szkolny codzienna kontrola cały rok szkolny Wychowanek szanuje dobra materialne, utrzymuje porządek w swoim pokoju, szanuje powierzone mu mienie internatu.. Pogadanka na temat praw autorskich i publikacji wizerunku.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Identyfikacja problemu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt