Wzór na prąd zwarciowy

Pobierz

Przebieg prądu zwarciowego - prąd zwarciowy o maksymalnej asymetrii - prąd udarowy u, i M t \ i AC u i K i DC I m i p K t L R i p I m cosZt e » 2 NI ¼ º « ¬ ª sin(Zt \ M) 1 S N Z X R t L t p e e cos p 1 Przy założeniu: Ψ = π ; φ = π/2 ωt p = π t p = 0,01s i k = max = i pPrzyjmując, że napięcie zasilające w chwili wystąpienia zwarcia ma wartość chwilową opisaną wzorem: Wzór 1. przebieg czasowy prądu zwarciowego i (t) w obwodzie pokazanym na rysunku 2b wyraża równanie: Wzór 2. w którym: Wzór 3.. Inne kryterium uwzględniania silników przedstawia wzór 11 ∑PrM ∑SrT 0,8 ∣c⋅100∑SrT SkQ '' −0,3∣ (11) gdzie: ∑PrM - suma mocy znamionowych silników, ∑SrT - suma mocy znamionowych transformatorów zasilających silniki, SkQWzór, przedstawiony równaniem (2), daje wynik bezbłędny, gdy stosunek L / S jest większy niż 20.. Przy zwarciach odległych zachodzą zależności E " = E oraz Z k ?. Przyjęto napięcie zwarcia 4,5 % dla transformatorów o mocy SrT ≤ 400 kVA i 6 % dla transformatorów o mocy SrT ≥ 630 kVA.. Prąd elektronowy płynie z obszaru p do n a dziurowy z n do p. poniższych zależności:Liczysz impedancje pętli zwarcia.. C16*10=160A nie miesci się, za duża rezystancja i bezpiecznik po prostu może nie zadziałać lub zadziała.Prąd wyłączeniowy symetryczny w miejscu zwarcia wyznacza się ostatecznie ze wzoru: Jeżeli liczba źródeł SEM w rozpatrywanej sieci jest duża, to źródła te należy odpowiednio pogrupować.Przy doborze stosuje się następujące zależności (algorytm na podstawie wytycznych Zeszytu dla elektryków cz.13-"Budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych): A) maksymalna wartość prądu w stringu - prąd generowany przez połączone ze sobą panele zależy w głównej mierze od rodzaju połączenia..

kA 30 iAC i AC ( t ) 2 2I iDC 2 2 I "Różnicówka - maksymalny prąd zwarciowy w ciągu 0.2s.

Podstawowy wzór służący do obliczenia symetrycznego, początkowego prądu zwarcia trójfazowego ma postać: I K ″ = c U n 3 Z K, gdzie: U n - napięcie znamionowe sieci na poziomie którego .- najmniejszy spodziewany prąd zwarciowy początkowy I" kmjn, w celu sprawdzenia czułości zabezpieczeń, i czyni się to, przyjmując warunki sprzyjające wystąpieniu małej wartości prądu zwarciowego: zwarcie oporowe (np. łukowe), zwarcie 2- lub 1-fazowe na końcu zabezpieczanego odcinka linii bądź obwodu instalacji, rezystancję .. Metody obliczeniowe Początkowy prąd zwarciowy - wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili zwarcia.. Moc zwarciowa Moc zwarciową obliczamy ze wzoru: Sk = 3 UN IP(6.8) Z wzoru wynika, że moc zwarciowa nie jest wielkością fizyczną albowiem jest iloczynem napięcia występującego przed zwarciem i prądu zwarcia.trzeba obliczyć prąd zwarciowy początkowy traktując silniki jako dodatkowe źródło prądu zwarciowego.. Dla wyłączników instalacyjnych warunkiem zadziałania zabezpieczenia jest: I >= Iw >= U/Z; dla sieci TN-S przyjmuje się: U=230VAC; gdzie Iw - prąd wyzwolenia wyłącznika zależny od ch-ki, Z-impedancja pętli zwarcia, I - prąd zwarciowy.. Rozwijając wzór (3), otrzymujemy: Kt = 0,95-1 + 0,6.. B16*5=80A prąd zwarcia, czyli również się miesci..

/ / " \ I UkrT 1 krT U 00 J (12) gdzie: iikrT - napięcie zwarcia w procentach,Początkowy prąd zwarciowy.

A więc: I skrót = Uph / (Zn + Zt), gdzie:W sumowaniu uwzględnia się tylko te gałęzie sieci, przez które przepływa znaczna część prądu zwarciowego.. Powyższe wzory mają zastosowanie wyłącznie do okrągłych przewodów przekroju.Początkowy prąd zwarciowy I k" na szynach 0,42 kV stacji w funkcji mocy znamionowej transformatora; parametrem jest moc zwarciowa po stronie pierwotnej (900, 300 i 100 MVA).. Jego wartości jest przyporządkowana szybkość wyłączenia uszkodzonego obwodu i ograniczenie wyłączeń do minimum.Prąd zwarcia Isc Powstaje gdy kontakty przednie ogniwa są zwarte z tylnymi.. Jeśli L / S <4, formuła (2) nadaje się do bezbłędnościwynik.. Wzór jest poprzedzony założeniem "w chwili zwarcia kąt fazowyNa potrzeby wyznaczania prądów zwarciowych genera-tory modelowane są reaktancją podprzejściową pomnożoną przez współczynnik poprawkowy KG wyznaczony ze wzoru (4).. Podobnie jest z innymi wielkościami.. Gdybyśmy zastosowali wyłącznik nadprądowy w obwodzie o tak dużej impedancji pętli zwarcia, że prąd zwarciowy będzie mniejszy niż próg zadziałania wyzwalacza zwarciowego, to wyłącznik rozłączy obwód ze zwłoką.początkowa (w chwili t = 0) wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego I " = k E " Z " k (6) obliczona w oparciu o podprzejściowe wartości siły elektromotorycznej E " oraz impedancji " " zwarciowej Z k ..

Początkowy prąd zwarciowy - wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili zwarcia.

C10*10=100A czyli również się mieści.. Wyznaczenie prądu Iz należy przeprowadzić wg.. B10*5= 50A prąd zwarci czyli się mieści.. Oczywiście czasy te nie muszą być wcale jednakowe.Nie uwzględnia się natomiast ich wpływu na prąd zwarciowy wyłączeniowy symetryczny Ih oraz na prąd zwarciowy ustalony Ik.. Wartość tego prądu dla danych warunków oświetlenia nosi nazwę prądu zwarcia Isc ( z ang. Z k , wobec " czego I k ?. Od jego wartości i dopuszczalnego czasu przepływu zależy skuteczność i selektywność działania zabezpieczeń w obwodach zasilanych z UPS-a.. Bez względu na to, jak katastrofalne jest to lub tamto zjawisko, dla inżynierii i stosowana nauka jego ocena ilościowa jest ważna.. W takich warunkach napięcie jest równe 0 a przez ogniwo płyną tylko prądy generowane światłem.. Gdy 20> L / S> 4, wzór (3) jest odpowiedni dla wyniku bezbłędnego.. Z równania (2) wynika, że prąd zwarciowy zawiera dwie składowe.Na tej podstawie, aby określić prąd zwarcia, można zastosować wzór Ohma: R = 0; Iкз = Ɛ / r. Tutaj r jest odpornością na zwarcie.. Podstawowy wzór służący do obliczenia symetrycznego, początkowego prądu zwarcia trójfazowego ma postać: I K ″ = c U n 3 Z K , {\displaystyle I_ {K}^ {''}= { rac {cU_ {n}} { {\sqrt {3}}Z_ {K}}},} gdzie: U n {\displaystyle U_ {n}}Prąd zwarciowy początkowy dla zwarć niesymetrycznych wyrażają następujące zależności: - dla zwarcia dwufazowego: 1 2" N k2 Z c U ÿ (14) - dla zwarcia jednofazowego: 1 2 0" N k1 3 Z Z Z c U ÿ (15) e) Uwzględnianie wpływu silników w obliczeniach zwarciowych Źródłem prądu zwarciowego, oprócz generatorów, są kompensatoryZgodnie z normą IEC 865, zastępczy zwarciowy prąd cieplny wyznacza się według następującego wzoru: I t h = n + m I k ″ , {\displaystyle I_ {th}= {\sqrt {n+m}}\ I_ {k}^ {''},} gdzie: m {\displaystyle m} - bezwymiarowy współczynnik charakteryzujący efekt cieplny wywołany składową nieokresową prądu zwarciowego.Prąd zwarciowy - zwarcie jednofazowe w sieci TN: I=(c*pierwiastek(3)*Un)/(z1+z2+z0) gdzie c - współczynnik który wynosi: 0,8 dla doboru zabezpieczeń 1,1 dla sprawdzenia wytrzymałości kabla Un - napięcie znamionowe sieci, z1 - impedancja obwodu zwarciowego (jako liczba zespolona) - składowa zgodna, z2 - j.w. - składowa przeciwna, z0 - j.w. - składowa zerowaNajwiększy spodziewany prąd zwarciowy początkowyprzy zwarciu trójfazowym oblicza się ze wzoru k " max n k " k3 3Z c U I I ⋅ ⋅ = = (8) W razie potrzeby można obliczyć (wzór 9) najmniejszy spodziewany prąd zwarciowy przy 7 zwarciu dwufazowym "Aby odpowiednio dobrać wyłącznik nadprądowy konieczna jest więc znajomość prądu zwarciowego w danym obwodzie..

W szeregowym przyjmuje ...Sz, prąd zwarciowy ma składową okresową iac, iok, Iac, Iok oraz składową nieokresową iDC, inok.

Jeśli zastąpimy pewne wartości, możliwe będzie określenie obwodu prądu w dowolnym punkcie całej linii energetycznej.. Po włączeniu miernika, natychmiastowo powinno dojść do odłączenia prądu elektrycznego i tym samym - pozorowanej ochrony przed zbyt długą ekspozycją na prąd sieciowy.. Dotyczy to tylko maszyn przyłączonych bezpośrednio do sieci, natomiast dla generatorów pracujących w bloku z transformatorem norma definiuje inny wzór na współczynnikJedno z zacisków pojawi się na "bolcu" ochronnym a drugi na "fazie" gniazdka.. Formuła prądu zwarciowego jest bardzo podobna do prawa Ohma, wymaga jedynie wyjaśnienia.. Prąd zwarciowy w momencie.Ostatecznie zatem wzór na prąd zwarciowy z udziałem farm wiatrowych wstrzykujących prąd do węzłów przyłączenia ma postać: (14) o k kW W k kk U I Z Z I lub: (14a) o k W W k kk kk U I Z Z Z I Pierwszy składnik w tym wzorze określa prąd w sieci bez udziału farm wiatrowych, drugi uwzględnia ichObliczanie wielkości prądu podczas zwarcia .. Short Circuit Current).Człon wieloczłonowej baterii kondensatorów 1,7 - 2,2 1,50 1,35 - 1,50 10 - 16 Na podstawie obliczonego prądu obciążenia IB oraz dobranego zabezpieczenia o prądzie znamionowym In, należy wyznaczyć wymaganą minimalną długotrwałą obciążalność prądową przewodu Iz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt