Uzupełnij tabelę wpisz nazwę kwasu nukleinowego jego cechy

Pobierz

Zawiera reszty kwasu fosforowego.Uzupełnij tabelę wpisz w każdym wierszu nazwę i symbol pierwiastka który kojarzy się lub ma związek z przedmiotem lub.. - MidBrainarta) Podaj nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony w miejscu A (wykorzystaj załączoną tabelę z fragmentem kodu genetycznego).. 4.Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Jest nośnikiem informacji a)Budowa cząsteczki Nazwa kwasu nukleinowegoDNARNA Odpowiedź na zadanie z Puls życia 3Kwasy nukleinowe Kwasy nukleinowe to związki organiczne, których podstawową jednostka strukturalną jest nukleotyd .. wpisz w tabelę numery 2-5.Na podstawie podanych w tabeli zasad azotowych wyst ępuj ących w cz ąsteczkach kwasów nukleinowych rozpoznaj rodzaj kwasu, a nast ępnie uzupełnij tabel ę.. Komórki wszystkich organizmów na Ziemi .Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz wskazane główne grupy związków organicznych, wchodzące w skład organizmów - wpisz właściwe określenia wybrane spośród wymienionych.. Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań określ rodzaj: a) kwasu nukleinowego (RNA, czy DNA), który jest materiałem genetycznym tego wirusa.. Czynniki fizykochemiczne - czynnikiW tabelę wpisz informację dotyczące cech kodu genetycznego.. Zawiera rybozę.. Nazwa organellum Cyfra oznaczająca procesStosując zasadę komplementarności, zapisz kolejność nukleotydów kwasu nukleinowego, który powstał w wyniku replikacji podanego niżej odcinka DNA..

AAGTTGCACACTAGG AAGUUGCACUAGGGA Nazwa kwasu nukleinowego.

Na podstawie analizy tekstu uzupełnij zdania 1. i 2., tak aby były prawdziwe: podkreśl właściwe określenia w nawiasach oraz oznaczenia literowe odpowiednich informacji spośród A-C.. Igły miękkie, skupione w pęczkach, opadają na zimę.. )Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy).. b) cząsteczki (jednoniciowa, czy dwuniciowa), którą ma kwas nukleinowy tego wirusa.Na podstawie analizy tekstu, uzupełnij tabelę, wpisując do niej odpowiednie określenia spośród wymienionych w nawiasach tak, aby ilustrowały zależność pomiędzy ilością obu białek, liczbą komórek satelitarnych (satelitowych) i szybkim przyrostem masy mięśni.Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród a-h w taki sposób, aby informacja była prawdziwa.. Napisz też, jaki kwas nukleinowy powstał.. aminokwasy wiązanie fosfodiestrowe monosacharydy wiązanie glikozydowe wiązanie peptydowe polinukleotydy polipeptydy polisacharydy nukleotydyNaukowcy zbadali materiał genetyczny pewnego wirusa.. Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań określ rodzaj: a) kwasu nukleinowego (RNA, czy DNA), który jest materiałem genetycznym tego wirusa.Uzupełnij tabelę dotyczącą warunków rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech..

-dwa białe paski 4. a) Uzupełnij tabelę.

Zawiera deoksyrybozę.. Cechy: Funkcje: A. Dopasuj do podanych w tabeli nazw grup funkcyjnych (od A-E) odpowiednie symbole chemiczne (od 1-5) podane w nawiasach.. Zawiera cukier - rybozę.. b) Wypełniając poniższą tabelę, podaj nazwy kwasów nukleinowych oznaczonych na rysunku, jako I i II oraz określ rolę każdego z nich w procesie biosyntezy białka.W tym celu uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwę organellum, cyfrę oznaczającą proces (1-5) oraz rodzaj procesu, jaki w nim zachodzi.. Nerki zwiększają wydzielanie erytropoetyny.. Jest dwuniciowy.. Analiza kariotypu pacjenta może dostarczyć różnych informacji, np. o jego płci i niektórych chorobach genetycznych.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Wpisz nazwę kwasu nukleinowego, jego cechy (A-F) oraz funkcję (1 lub 2), którą pełni w komórce..

0-7 p. aPodaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.

Zadanie 11.. Zawiera zasady azotowe: adeninę, uracyl, cytozynę, guaninę.. TAAGTAGCGCCA nazwa: DNA Po replikacji: .. nazwa: .. Miejsce wyst ępowania w komórce.. W szpiku kostnym zmniejsza się wytwarzanie erytrocytów.Cechy kwasu nukleinowego: 1.. Liczba nici tworz ącychZadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe.. W tabeli przedstawiono budowę dwóch rodzajów kwasów nukleinowych, a poniżej podano cechy charakterystyczne tych kwasów.. Nazwa kwasu nukleinowego Budowa nukleotydu Struktura molekularna Rola kwasu nukleinowego w biosyntezie białka p. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .. Jest jednoniciowy.. Poniżej przedstawiono wynik badania kariotypu pewnej osoby.. Zawiera zasady azotowe: adeninę, tyminę, cytozynę, guaninę..

Wstaw w odpowiednich miejscach skrót nazwy właściwego kwasu nukleinowego.

Igły krótkie, kłujące, ciemnozielone 2.. Wyniki swoich badań przedstawili w tabeli.. ( OH)Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednią rubrykę tabeli dobierając do nazwy rośliny właściwe cechy spośród podanych poniżej ich oznaczenia cyfrowe 1 - 8.. Zasady azotowe wyst ępuj ące w kwasie nukleinowym.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Budowa cząsteczki Nazwa kwasu nukleinowego Cechy kwasu nukleinowego Funkcja kwasu w komórce 6Nazwa kwasu nukleinowego: kwas DNA: kwas RNA: Cechy kwasu nukleinowego: B, D, F: A, C, E: Funkcja kwasu w komórce: 1: 2Na podstawie tekstu w podręczniku ( str. 16 ) - uzupełnij tabelę: Wpisz nazwę kwasu nukleinowego, jego cechy ( A - F ) oraz funkcję ( 1 lub 2 ), którą pełni w komórce.. Zadanie 4.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 39).. Nukleotyd tworzą jedna cząsteczka cukru zbudowanego z 5 atomów C - pentoza (ryboza, deoksyryboza), jedna cząsteczka kwasu fosforowego i jedna cząsteczka zasady azotowej.Wypełnij tabelę, podając nazwy kwasów nukleinowych, budowę nukleotydu, strukturę molekularną oraz określ krótko rolę każdego z nich w procesie biosyntezy białka.. _____ Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy Dania Węgry Klimat umiarkowany ciepły .6.1.. Występowanie w organizmach.. Kod genetyczny jest Oznacza to, że trójkowy u prawie wszystkich organizmów te same kodony oznaczają te same aminokwasy zdegenerowany każdy kodon koduje jeden, zawsze ten sam, aminokwas Zadanie 5 (0 - 1 pkt) Oceń prawdziwość stwierdzeń.Uzupełnij tabelę porównującą DNA i RNA.. Wpisz pod nazwami grup funkcyjnych odpowiednie numery (1-5), którymi oznaczono symbole chemiczne.. (2 pkt)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt