Przedmiot samorządu terytorialnego pdf

Pobierz

Zadania własne mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z jednostkami pomocniczymi w ramach podpisanych umów i porozumień.. Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa.. Okres międzywojenny (lata 1918 - 1939).. Przekształcenia Rozdział I. Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego jako przedmiot ochrony sądowej / 27.. 8 ST. NIESTACJONARNE WST KATOWICE 2014/2015 Praca napisana na podstawie opracowania Pani Małgorzaty Twardzik w oparciu o źródło: Bogdan Dolnicki "Samorząd terytorialny", 4 wydanie, Oficyna Wolters Kruwers business, Warszawa 2009. fSamorząd .USTRÓJ, ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ GOSPODARKA KOMUNALNA 1.. POJĘCIE I CECHY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Normatywne ustalenia dotyczące samorządu terytorialnego stanowią punkt wyjścia do formułowania przez doktrynę wyczerpujących defi nicji samorządu te-rytorialnego.. Samorząd, jako odrębny od państwa ośrodek władzyTranslate PDF.. Pojęcie samorządu terytorialnego.. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych.. Organy gminy .71 A.. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje.. Cechą zadań własnych jest to, iż samorząd wykonuje je na zasadzie domniemanej kompetencji, w oparciu o własne środki finansowe oraz .. Z kolei I. Lipowicz przyjmuje samodzielność samorząduW porozumieniu określa się przedmiot i zakres realizowanych zadań, prawa i obowiązki podmiotów, które je realizują oraz zasady sprawowania kontroli nad ich poprawną realizacją..

Zadania samorządu terytorialnego.

W ramach pierwszej grupy tj. organów samorządu terytorialnego należy wyróż-nić zgodnie z modelem funkcjonowania samorządu terytorialnego organy należące do trzech zasadniczych poziomów podziału terytorialnego:3.. Wydaje się, że współczesne polskie ustawodawstwo zawiera wyczerpujące odniesienia do tematyki definicji samorządu terytorialnego .Komentarz, Lex el.. ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAROLINA KOCOT GOSPODARKA PRZESTRZENNA SEM.. Zadania samorządu terytorialnego.. .Zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne.. Samorządowe kolegia odwoławcze.. Formy współdziałania jednostek samorządu .rządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in: - pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego, - struktura i organizacja gminy, - ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu, - struktura organizacyjna województwa samorządowego,Podmiot samorządu terytorialnego to ogół mieszkańców danej jednostki zasadni- czego podziału terytorialnego (tj. odpowiednio gminy, powiatu, województwa), który to z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową na określonym terenie (zob..

Pojęcie samorządu terytorialnego.

1 .samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając uwagę na kwestię regionalizmu oraz zarządzania aglomeracjami.. Niewiadomski, Z. z pewnością jest to instytucja prawnoustrojowa, która umożliwia realizację grupowego interesu .Dolnicki uważa, że podmiotem samorządu terytorialnego jest " jednostka o charakterze korporacyjnym, wyposażona w osobowość prawną, charakterze publicznym i prywatnym wypełniająca poprzez wyłonione w drodze wyboru organy zadania administracji publicznej na zasadach określonej prawem niezależności i podlegająca przy tym nadzorowi państwowemu"14Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na określonym obszarze, zorganizowana w terytorialny związek samorzą­ dowy.1 Stosownie do art. 164 ust.a) Definicja Definicja prawno-administracyjna " Samorząd terytorialny to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa, związek lokalnego społeczeństa, powołany w celu samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań".6 3.. Formy współdziałania jednostek samorządu .Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do załatwiania pewnych spraw grupy która mu podlega, tj. odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą.Reasumując, pojęcie samorządu terytorialnego było przedmiotem wielu dyskusji i sporów, ewoluowało w czasie, dochodząc do współczesnej jego wizji, opartej na zasadach i wartościach demokratycznych..

Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego 5.

samorząd terytorialny to nie tylko sposób sprawowania władzy publicznej i organizowania lokalnej działalności administracyjnej.. Skrócony opis: Problematyka samorządu terytorialnego zaliczana jest do ustrojowego prawa administracyjnego.. ZAMÓWIENIA: INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01 ąd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do regulowania i kształtowania w ramach ustaw znacznej części spraw publicznych, na własną odpowiedzialność, dla dobra mieszkańców, podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub ustawie.samorząd terytorialny, to wydzielony na podstawie prawa organ administracji publicznej, działający na określonym obszarze, którego mieszkańcy tworzą na podstawie prawa wspólnotę i mogą podejmować decyzje w kwestii realizacji potrzeb społeczności z danego terytorium; to instytucja lokalnej społeczności, którą powołuje się, aby sprawowała na …samorządu terytorialnego jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednost-ki; przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jednostki samorządu teryto-rialnego (H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, War-szawa 1994, s. 199).rzeczy samodzielność samorządu terytorialnego musi być wynikiem in-terpretacji norm konstytucyjnych i ustawowych2..

( 1995), Geneza i istota samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny działa w oparciu o zasadę decentralizacji.. Stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego (np. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).Konstytucji i wyróżnia organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy ad-ministracji rządowej.. Rada gminy .71W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalne- go społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożo- nych nań zadań6.Poruszając zagadnienia pozycji samorządu terytorialnego w społeczeń­ stwie obywatelskim nie możemy zapomnieć o regionalizacji.. Ekonomia Przedmiot i podmiot działania samorządu terytorialnego A. Kopańska ABSTRACT: Samorząd terytorialny stanowi jeden z podstawowych elementów państwa demokratycznego.. Okres do odzyskania niepodległości w 1918 roku.. Okres po II wojnie światowej do roku 1989.. Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego 5. .. Historia kształtowania się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich.25 2.1.. Na zakres interpretacji 1 Dz.U.. Zadania samorządu terytorialnego.. 1 Konstytucji RP).. Jest instytucją działającą we wszystkich systemach demokratycznych.. Samorządowe kolegia odwoławcze.. Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa.. Samodzielność jako istota samorządu terytorialnego / 27. określonej jednostki podziału terytorialno-administracyjnego.. Ustawodawca krajowy bowiem nie podaje takich defi nicji.samorządu terytorialnego odpowiadający standardom zachodnioeuropejskiego państwa prawa.. Problematyka ta jest przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko w Polsce, co wiąże się z nową pozycją ustrojową polskiego województwa.Jul 1, 20203..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt