Jak wypełnić protokół przebiegu egzaminu maturalnego

Pobierz

Czynności te przewodniczący ZN wykonuje w obecności pozostałych osób wchodzących w skład ZN oraz przedstawiciela uczniów.. Dane dotyczące zdających.. 3.3) formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; 4) naklejki przygotowane przez OKE; 5) płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej; 6) zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.Uzupełnia wykaz uczniów i protokół przebiegu egzaminu.. 2.w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku).. cz. I. i wykreślić wiersz .. Arkusze egzaminacyjne s ą opisane na pierwszej stronie w dwóch miejscach: 1. w górnej połowie strony umieszczono okre ślenie rodzaju egzaminu, przedmiotu i poziomu egzaminu np.. Skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu: Funkcja Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Przewodniczący.. WSTĘP 1.1.. Imię i nazwisko zdającego Arkusz /poziom*2. z 2020 r. poz. 1327, z późn.ocenę z egzaminu na : .. Do protokołu dołącza się 1.. Wymiana arkusza Lp.. Następnie najpóźniej do dwóch dni po egzaminie należy wypełnić protokół w systemie OBIEG i przesłać do OKE.W przypadku pomyłki proszę otoczyć kwadrat kółkiem i zamalować właściwy..

Uwagi o przebiegu egzaminu A.

PRZEDMIOT: A.. W przypadku czasowej awarii systemu informatycznego protokół można sporządzić ręcznie, a wersję w systemie uzupełnić w terminie późniejszym.przewodniczący zn porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy (także nagrane płyty cd-rom oznaczone numerem pesel zdającego w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń oke oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu …przewodniczący sze we współpracy z członkami sze przygotowuje: listy zdających (imię i nazwisko) do umieszczenia przed wejściem do sali na kolejne egzaminy druki protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu kartki z kodami kreskowymi zdających kartki z numerami stolików, losy z numerami stolików - o ile przewiduje to wewnątrzszkolna …Czynności po zakończeniu egzaminu.. Jeżeli podczas egzaminu maturalnego miało miejsce zachowanie niezgodne z przepisami lub inne zdarzenie,Protokół należy sporządzić w systemie oraz wydrukować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Jeżeli na egzamin zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu SZE dowód tożsamości i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela.. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin co najmniej na 30 minut .Zapoznanie uczniów z procedurami dotyczącymi przebiegu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego..

7: Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu: zał.

Członek zespołu spoza szkoły*EZ-9 Protokół z przebiegu zdarzenia; EZ-11Z Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ośrodku egzaminacyjnym; EZ-13Z Rozliczenie kosztów noclegów egzaminatorów; EZ-14Z Rozliczenie kosztów surowców/materiałów zakupionych na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe; EZ-16 Specyfikacja zawartości pudełka/kopertyProtokół przebiegu części pisemnej egzaminu: zał.. Zestaw pytao (zadao) 2.. EGZAMIN MATURALNY Z J ĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 2.Przedstawiciel zdających obecny przy pakowaniu arkuszy egzaminacyjnych imię i nazwisko Obserwatorzy Lp.. PP11PR RD1Razem.Zał ączniki do protokołu 1. koperty zwrotne zawieraj ące wypełnione przez zdaj ących arkusze egzaminacyjne (kompletne, tj. zeszyt zada ń egzaminacyjnych, karta odpowiedzi; do wysłania do OKE) 2. koperty zawieraj ące wadliwe arkusze egzaminacyjne i płyty CD oraz niewykorzystane arkusze 3.egzaminu maturalnego ……….………………………….………………………………….. 46 4.7.. 9: Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych: zał.. - w przypadku braku właściwego arkusza/płyty lub gdy arkusz egzaminacyjny będzie niekompletnyPo zakończeniu egzaminu każdego zdającego przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego..

6: Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu: zał.

Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy w naszej placówce nie ma nauczyciela specjalisty z konkretnego języka obcego nowożytnego.. 17Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej w sali adnotację o stwierdzeniu błędu.. Przewodniczący ZE po zakończeniu egzaminu sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.- jeżeli zawartość przesyłki nie jest zgodna z załączonym wykazem należy sporządzić protokół rozbieżności i przesłać faks na podany numer tel.. 2.PROTOKÓŁ PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2012/2013 .. w pozostałych przypadkach wypełnić wiersz cz. I (P1) i wykreślić wiersz cz. II (P2) .. "Nowa" formuła"Stara" formuła.. 14: Wewnętrzny harmonogram części pisemnej / części praktycznej egzaminu: zał.. Egzamin przeprowadzono w …………… sali / salach.. Załączniki do protokołu 1. koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (kompletne, tj. zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta odpowiedzi; do wysłania do OKE)pozostałych przypadkach wypełnić wiersz.. Prace ucznia lub jej opis - ocenę poszczególnych zadao Podpisy członków komisji: Członkowie Przewodniczącysporządzić Protokół zbiorczy w wersji papierowej i taki zanieść do POP..

Do 10.09.14 r. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk.

4.Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie.W każdej sali w czasie trwania egzaminu sporządza się protokół jego przebiegu, który podpisują wszyscy członkowie zespołu nadzorującego.. Egzamin maturalny zdajemy w swojej szkole.. Nauczyciel języka polskiego.. Wstęp 5 1.. Przekazuje te materiały przewodniczącemu ZE.. W przypadku dostosowań: W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.. Wypełniony arkusz proszę podpisać, oryginał dokumentu przesłać do OKE, a kopię przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.. Po zakończeniu egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów członkowie zespołu nadzorującego porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE w Poznaniu, a następnie sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę zdających.Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego oraz komunikaty dotyczące tego egzaminu przewodniczący SZE umieszcza na tablicy ogłoszeń na dolnym korytarzu, w pokoju nauczycielskim, a także na stronie internetowej szkoły.. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, JĘZYKAzałączników np. załącznik 10 - PROTOKÓŁ PRZEBIEGU CZ ĘŚ CI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO oraz opisywania kopert z pracami po egzaminie.. PRZEBIEG EGZAMINU.. Sam test będzie polegał na wypełnieniu "arkusza egzaminacyjnego", który ogólnie rzecz ujmując, jest plikiem kartek z podanymi pytaniami i na których należy zapisać odpowiedź.PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt