Opisz społeczne skutki

Pobierz

Skutki pozytywne: - podniesienie poziomu życia, - rozwój oświaty, - rozwój nauki i techniki, - mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką, - rozwój transportu, - aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy, - zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, postęp wiedzy medycznej, Skutki negatywne: - tworzyły się nowoczesne państwa, które.Społeczne:-nietrzeźwi nie panują nad sobą i mogą wyrządzić krzywdę,-możliwy rozpad rodziny,-zły przykład młodszym,-wypadki Zdrowotne:-osłabienie pamięci,-uzależnienie,-niszczy wątrobę,-nałóg prowadzi do zaburzeń psychicznych,-niszczy nerki,Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej ściągaj 1 59% 49 głosów Wielka Wojna, jak w czasach międzywojennych zwano I wojną światową, była z pewnością wielkim ciosem dla społeczeństwa europejskiego.. Natychmiastowa odpowiedź .. Zmiana struktury społecznej - rozwój społeczeństwa przemysłowego (industrialnego): - migracja ze wsi do miast, wielkie metropolie (Londyn, Nowy Jork, Paryż) - migracje między krajami i kontynentami (emigracja z Europy do USA) - zmiana struktury zatrudnienia - mniej ludzi w rolnictwie, więcej w przemyślePrzyczyny tego zjawiska należy szukać m.in. w kryzysie rodziny, niepowodzeniach szkolnych oraz zagrożeniach alkoholizmem, narkomanią, przynależnością do grup nieformalnych (gangów młodzieżowych)..

... Opisz skutki I wojny światowej.

Wskaźnik bezrobocia w Polsce sięga prawie 14% i jest jednym z najwyższych w Europie.Opisz dotychczasowe skutki ekonomiczne i skutki społeczne pandemii ,pls na jutro daje naj!. 2010-12-24 12:09:11 Opisz dwie przyczyny kryzysu gospodarczego i społecznego w Europie na przełomie XIV i XV w.Wyjaśniamy krok po kroku.. skutki : - powstały zakłady metalurgiczne w Magnitogorsku - — " — zagłębia węglowe .Skutki wykluczenia społecznego: - pogłębienie się problemu (np. ktoś jest chory, zostaje wykluczony, nie otrzymuje pomocy i jego stan się pogarsza) - nałogi - depresja - samobójstwa - przemoc - potrzeba przeprowadzki - brak możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym - poczucie odizolowania 1 votes Thanks 2Opisz, jakie skutki ekonomiczne, polityczne i społeczne wywołuje utrzymywanie się wysokiego współczynnika przyrostu naturalnego w krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego oraz jakie są konsekwencje utrzymywania się niskich lub ujemnych wartości tego współczynnika w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. 2010-03-20 10:39:32; Podaj skutki i przyczyny II wojny światowej tylko same przyczyny i skutki od pauz 2010-04-21 09:25:23;- obciążenie Niemiec gigantycznymi reparacjami wojennymi na rzecz aliantów - ogromny wzrost produkcji broni i amunicji, spadek w innych branżach Skutki społeczne - miliony inwalidów - emancypacja kobiet - rozpad państw wieloetnicznych na rzecz mniejszych państw narodowychWymień i opisz skutki społecznego napiętnowania.Zagrożenia społeczne wynikające ze stygmatyzacji: przemoc, terroryzm, ksenofobia, agresywny nacjonalizm, rasizm, antysemityzm, wykluczenie społeczne, marginalizacji społeczna, dyskryminacja, akty przemocy oraz zastraszania.1.Wymień skutki społeczno ekonomiczne wynikające z utrzymania się przez dłuższy czas ujemnego przyrostu naturalnego..

OdpowiedzOpisz przyczyny i skutki powtsania styczniowego?

II wojna światowa pochłonęła 50 mln ofiar, z czego 20 mln zginęło w wyniku ludobójstwa.. Przede wszystkim na opiekę nad osobami starszymi potrzebne są niemałe środki finansowe.. skutki: - głód w całym ZSRR - ponad 15 milionów ofiar śmiertelnych industrializacja - proces szybkiego rozwoju przemysłu w stosunku do innych działów gospodarki.. Wartości - jeden z najtrudniejszych ponieważ trudno osiągnąć kompromis w sporach o wartości.Skutki starzenia się społeczeństwa Społeczeństwo starzejące się stawia wiele wyzwań przed rządzącymi.. Skutkami opisanych patologii jest: rozpad rodziny, przemoc w rodzinie, wzrost przestępczości, agresja, wypadki drogowe, wypadki przy pracy, rozboje,Starzenie się społeczeństwa stawia wiele wyzwań przed polityką społeczną państw.. +0 pkt.. Największą gęstość zaludnienia mają kraje bez dostępu do morza.Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej jednostki.. Konflikty ekonomiczne występują najczęściej w świecie również w związku z dysproporcjami w rozwoju poszczególnych państw..

2011-03-05 20:00:17 Przyczyny , skutki przebieg- historia .Pomożesz?

Nierówności społeczne, przywileje jednych grup społecznych kosztem innych, bieda, ucisk, poczucie niesprawiedliwości - to wszystko doprowadziło do wybuchu rewolucji francuskiej.. Pytania .. Przedstaw gospodarcze i społeczne skutki industrializacji Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przedstaw Gospodarcze i Społeczne skutki industrializacji (uprzemysłowienia).. Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, iż coraz mniej osób będzie pracowało na przyszłe świadczenia (np. renty, emerytury ).Konsekwencje społeczne starzenia się społeczeństwa Wyżej opisane konsekwencje gospodarcze (i ekonomiczne), ale także te przestrzenne i polityczne powodują również pewne zmiany społeczne.. Nakłady te pochodzą w dużej mierze z budżetu państwa, a ten zależy od kondycji gospodarki i podatków opłacanych przez osoby w wieku produkcyjnym.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Podaj dwa społeczne skutki I wojny światowej..

Powstanie Ku-Klux-Klanu, tajnej organizacji rasistowskiej zwalczającej równouprawnienie Murzynów.Skutki społeczne.

Do najważniejszych pozytywnych skutków globalizacji zalicza się: swobodę przepływu ludzi, kapitału, towarów oraz usług, wzrost swobody i tempa wymiany informacji, rozwój turystyki i możliwość łatwego poznawania innych kultur, wzrost konkurencyjności, a co za tym idzie, jakości towarów oraz usług,W teorii wykluczenie społeczne może mieć miejsce w kilku przypadkach: ->Gdy zerwana zostanie więź między społeczeństwem i jednostką (brak solidarności społecznej), jednostka przestaje uczestniczyć w życiu zbiorowym i nie przejawia aktywności obywatelskiej.. Niemal 2,5 mln ludzi pozostaje bez pracy (z czego 3/5 to kobiety).. Z jednej strony dała ona Francji unikalną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, z drugiej doprowadziła do śmierci wielu ludzi .Pozytywne skutki globalizacji.. Po wojnie secesyjnej Zniesiono niewolnictwo (skutki polityczne) Umodernizowano Armie amerykańską (skutki gospodarcze) Niewolnicy dostawali obywatelstwa Amerykańskie (społeczne)Omów skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego.. Potrzebne są nakłady na opiekę zdrowotną osób starszych, zapewnienie im odpowiednich standardów życia.. in progress 0. wos 8 months 2021-08-24T20:34:37+00:00 2021-08-24T20:34:37+00:00 1 Answers 0 views 0.Konsekwencje wojny to przede wszystkim wielki ubytek ludności.. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność .Industrializacja to proces, w wyniku którego rolę dominującego sektora napędzającego wzrost gospodarczy kraju przejmuje przemysł.kolektywizacja - proces likwidacji własności prywatnej chłopów na rzecz państwa.. Rozwój ekorolnictwa — ha, tj. około 2% polskich upraw rolnych to uprawy ekologiczne.. Polityczne: 15 kwietnia 1865 roku prezydent Lincoln został zamordowany przez fanatyka z Południa.. W żadnym państwie nie mieszka więcej niż 10mln ludzi.. Uważa się, że jej kontynuacją, przez nietrafione decyzje polityczne zwycięskich państw była II wojna światowa.Społeczne skutki bezrobocia W polskim społeczeństwie borykającym się z wieloma problemami, bezrobocie zajmuje kluczową rolę.. Przede wszystkim zmienia się postrzeganie osób starszych.. Niemal 80% całkowitej liczby ofiar to mieszkańcy Europy.Skutki: Społeczne: Ogromne straty gospodarcze i śmierć sporej liczby obywateli oraz żołnierzy.. Rosnąca potęga, zawdzięczana emigrantom z Europy.. Mogą pojawić się w związku z kryzysem gospodarczym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt