Sprawozdanie z realizacji godzin wychowawczych

Pobierz

Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. Liczba uczniów ogółem…………., dziewcząt…………., chłopców ………….. 4.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Powrót Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Realizacja Szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego przebiegała zgodnie z planem.. W sferze społecznego rozwoju ucznia:Sprawozdanie wychowawcy z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 2021/2022 Dodano: 19 maja 2022 Mimo że nie jest to obowiązkowe, w większości szkół wychowawcy klas opracowują sprawozdania z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.DOŁĄCZ DO PROGRAMU.. X od 71% do 80% IX X od 91% do 100% IX X Miesiące wg frekwencji.. § 7 ust.. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole .sprawozdanie z zajĘĆ rewalidacyjno -wychowawczych realizowanych .. semestr ….. rok szkolny ……………….. Liczba uczniów z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej ………………….17.Inne, dodatkowe informacje wychowawcy klasy: 18.Uczniowie korzystający z pomocy finansowej (proszę podać ilość uczniów): a) dożywianie b) mleko i owoce w szkole d) stypendia, wyprawki 19.Wnioski do dalszej pracy z klasą: ( realizacja planów nauczania, propozycje i wnioski dotyczące działań wychowawczych):wnioski z diagnozy środowiska szkolnego wykonanej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego..

... rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych działań przedstawiam poniżej według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Wychowawca ………………………….. Pobierz przykładowe sprawozdanie wychowawcy z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.SZQA Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie Programu Wychowawczo - Profilakty zryepo Szkoly Podstawowej nr 99 we Wro Wszyscy nauczyciele - wychowawcy realizuja plan dziakaó wychowawczych zgodnie z zatoŽeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szko\y.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..

Okresowe sprawozdanie wychowawcy klasy Strona 3 z 3. powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.

d. realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznejWitam!. Zapoznanie dzieci z pracą radcy prawnego.Sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji pracy wychowawczej oraz treści Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego rok szkolny 2018/2019 Klasa……….. 31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.. Sumiennie pracowałem nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.Sprawozdanie to jest podsumowaniem i udokumentowaniem mojej dotychczasowej działalności zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego.. Pierwsza odnosi się do działań z zakresu wychowania i profilaktyki zrealizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, druga natomiast do procedury "Niebieska Karta".Przeprowadziłem 30 godzin lekcji z języka polskiego w kl.IV-VI i godziny wychowawcze w kl.V w obecności praktykantki oraz hospitowałem 30 lekcji prowadzone przez praktykantkę.. Grupa 3 latków liczy 18 dzieci: 10 dziewczynek i 8 chłopców.. OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ § 8 ust.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. w formie indywidualnej .. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i .Sprawozdanie z realizacji działa ..

Zadanie Forma, data, uwagi, potwierdzenie ... ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly.

Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia .Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 225 im.. Józefa Gardeckiego za rok szkolny 2018/2019 w klasach I-VIII Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilatyczno- Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą RadyProszę zaznaczyć czy są to godziny usprawiedliwione czy nie.. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. 2 pkt 1 ,,UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJSprawozdanie: zadania opiekuńczo-wychowawcze w grupie 3 latków w roku 2015/16.. Moje kontakty dotyczyły: pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznaniu w specyficznych .Skoro istniał obowiązek uwzględnienia ewaluacji wdrażania podstawy programowej, to w sprawozdaniu należałoby opisać, w jaki sposób wywiązano się z realizacji podstawy programowej według określonych w rozporządzeniu warunków jej realizacji, by wnioski wynikające z nadzoru nad podstawą programową przekazać radzie pedagogicznej..

W tematyce godzin wychowawczych było przewidziane miejsce na tematy nagłej -potrzeby: "Dopalacze", "Grypa A1H1", "Samobójstwo-odwaga czy tchórzostwo".

Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowcyh zajęć godzin języka polskiego dla uczniów obcokrajowców oraz powracających z zagranicy 12) .Program oraz sprawozdanie z praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych .. kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych.. STANDARYZOWANY ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY zawiera dwie tabele.. nazwisko i imię uczniaGodziny otwarcia; Wydarzenia biblioteka 2021-2022; Archiwum biblioteki od 2015; .. wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela/ wychowawcy klasy I- III 8) Analiza i i ocena pracy dydaktycznej, .. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.. Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!. Opisać należy:pogadanki na zajęciach z wychowawcą, godzinie z wychowawcą, lekcjach j. polskiego, historii, biologii; współpraca z PPP; respektowanie zaleceń orzeczeń i opinii w celu wyrównania szans uczniów z dysfunkcjami; realizacja programu PAH "Godziny wychowawcze ze światem,; udział w projekcie pt. "Ja w społeczeństwie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. problematykę godzin wychowawczych konstruuję na podstawie tematów zaproponowanych w podręczniku "Spójrz inaczej" dla klas szkoły podstawowej.. Wiele tematów było poruszanych, w każdej innej wolnej chwili np. na przerwach lub zastępstwach- miałam dobry kontakt z wychowankami dlatego nie wstydziły się przychodzić do mnie z problemami.. IX X XI XII I II III IV V VI - - - - - - - Realizacja zadań statutowych.. Realizacja zadań statutowych.. Podejmowanie działań mających na celu .. Lekcje są bardzo żywe,zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt