Izopropanol i max karta charakterystyki

Pobierz

5A, 02-797 Warszawa, Polska Telefon/Fax: +48 22 859 09 21 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia .1.3.. Destylować, czy rektyfikować można bardzo różne mieszaniny płynów.. Aktualizacja: 27.04.2017r.. LTD SEVEN HILLS BUSINESS CENTRE SOUTH STREET, MORLEY LEEDS, WEST YORKSHIRE, UK LS27 8AT Tel: +44 (0) 113 .KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 2.0 a wydania: 17.05.2012 Data aktualizacji:26.03.2018 Strona/stron 2/10 Nazwa: CLEANTECH MAX PROFESIONAL Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHKarta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporz .. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU IZOPROPANOL Data sporz ądzenia 2003-05-16 Data aktualizacji 2005-07-14 Karta opracowana przez firm ę Michael Huber Polska Sp.. +49 21 52 5565 - 0 Hooghe Weg 35 fax +49 21 52 50849 .K-MAX nie zawiera barwników i substancji zapachowych, nie jest uciążliwy dla użytkowników.. SKŁAD - Alcohol isopropylicus - propan-2-ol - 2-propanol - 99% Najważniejsze cechy izopropanolu - IPA - rozpuszcza oleje i smary - usuwa większość zanieczyszczeń i zabrudzeń - doskonale odtłuszcza każdą powierzchnię - nie pozostawia żadnych śladów - błyskawicznie odparowuje1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Global Service Group 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 17 Tel..

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaKarty charakterystyki.

Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.. ZASTOSOWANIEStosowany jest w systemach poliuretanowych odpornych na warunki atmosferyczne.Preparat zawierający etanol i izopropanol.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowaniaPreparat zawierający etanol i izopropanol.. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunoderm zabarwiony (50 g + 1 g)/100 g, roztwór na skórę 2.. 6.1 3.Re: Destylacja płynu do dezynfekcji.. Produkt w aeorozolu z aplikatorem do użycia w trudno dostępnych miejscach.. 30ppm H2O) - 611024807 Wolny od benzenu cz.- 421024804, wolny od benzenu cz.d.a.- 111024801, do spektroskopii- 611024804 Numer indeksowy: 606-001-00-8 .. Karta charakterystyki substancji chemicznej - aceton .SKŁAD - Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych .. Karta charakterystyki1.3.. RID/ADR: 3, II UN: 1219 CAS: 67-63- WE: 200-661-7 Właściwości fizyczne i chemiczne: Temperatura topnienia: Temperatura wrzenia: Temperatura zapłonu: Gęstość: -89°C 82-83°C 12°C 0,785 g/cm 3 (20°C) Warunki .Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Nazwa lub nazwa handlowa TENZI Sp.

1.3.4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Pary mogą powodować nudności, zawroty głowy.. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.. Przy odpowiedniej staranności, znając przybliżony skład mieszaniny, można oddzielić poszczególne składniki.karta charakterystyki KONTAKT 60 by marcin6dryja in Taxonomy_v4 > Wellness.. Uwaga!. zm.) Data wydania: 19.12.2014r.. ZASTOSOWANIEStosowany w systemach poliuretanowych odpornych na warunki atmosferyczne.Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. Read free for 30 daysCHARAKTERYSTYKA TEKNODUR COMBI 3560-93 jest dwuskładnikową poliasparaginową farbą poliuretanową.. Charakterystyka chemiczna Składniki niebezpieczne .. Karta charakterystyki REMA TIP TOP AG zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Data aktualizacji: 10.05.2017 REMAXX BEAD SEALER Numer materiału: 00156-0032 Strona 3 z 10 4.2.. Charakterystyka chemiczna .. Karta charakterystyki REMA TIP TOP AG zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (2015/830) Data aktualizacji: 07.01.2019 REMAXX BEAD SEALER Numer materiału: 00156-0032 Strona 7 z 12. Wydanie 3 Strona 1 z 12 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Rozcieńczalnik ekstrakcyjny 1.2.CHARAKTERYSTYKA TEKNODUR COMBI 3560-78 jest dwuskładnikową, poliasparaginową farbą poliuretanową o wysokiej zawartości substancji stałych..

... Karta charakterystyki dostępna na życzenie dla profesjonalnych użytkowników.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów.1993-alkohole (n-propanol + izopropanol , roztwór ) Inna informacja (transport lądowy) 14.2 Transport wodny śródlądowy 14.3 Transport morski IMDG-klasa: 3 .. Karta charakterystyki opracowane na podstawie dokumentów producenta: Laboratorium Dr.. Strona 2 z 7 .TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI data wydruku.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA SPÓLKI/PRODUCENTA .. Izopropanol (stçŽony) LD50 = 5045 mg/kg (doustnie, szczur) LC50 > 5 mg/l (drogi oddechowe, szczur)Najwažniejsze ostre i opóinione objawy oraz skutki naraŽenia Moga wystqpié nastçpujqce symptomy: wysuszenie skóry (przy dlugotrwalym stosowaniu), ból/zawroty glowy (w duŽym stçženiu przy inhalacji), podražnienie/pieczenie oczu, možliwy ból brzucha i mdloéci oraz objawy zb1iŽone do upojenia alkoholowego.Karta Charakterystyki Mieszaniny (zgodna z rozporządzeniem REACH wraz z późn..

Skład 5-15% eterów glikolowych, izopropanol, środki powierzchniowo czynne poniżej 5%.

Nie wyrzucaj opakowania.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt.. Adres Skarbimierzyce 20, Dołuje, 72-002 Polska NIP PL8512583405 Telefon +48 91 E-mail Adres www strony Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki Nazwa 1.4.651024800, odwodniony (max.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu na skórę zawiera 50 g alkoholu izopropylowego (Alcohol isopropylicus) i 1 g powidonu jodowanego (Povidonum iodinatum).. Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.. +48 795 617 517 e-mail Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego:Nazwa producenta: IPA I-MAX 5L Alkohol izopropylowy, izopropanol, IPA to profesjonalny środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych posiadający doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające a dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest idealnym rozpuszczalnikiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt