Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego

Pobierz

Notatki z WYKŁADU 2.. Poprzez wprowadzenie otrzymanych wyników z badania możemy rozrysować charakterystykę prądowo-napięciową.. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy: )BE E T U U U (7) Charakterystyka wyjściowa to zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter UCE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter .. Jest ona wykorzystywana do definiowania obszarów pracy tranzystora jak to pokazano na rys.2.4.Admitancja wyjściowa tranzystora CE C E U I h22 =, IB =0 Dla zmiennych wartości napięć i prądów układ równań mieszanych przyjmie postać: ∆UBE =h 11e ∆IB+h 12e ∆UCE ∆IC=h 21e ∆IB+h 22e∆UCE W I ćwiartce rys. 5. przedstawione są charakterystyki wyjściowe przedstawiające związek między prądem kolektora IC i napięciem .Charakterystyka zwrotna napięciowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność napięcia pomiędzy bazą a emiterem U BE w funkcji napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem U CE, przy ustalonej wartości prądu bazy → U BE f (U CE) przy I B =constant.Charakterystyki tranzystora polowego Na rysunku 4.2.5 przedstawiona jest charakterystyka wyjściowa I D (U DS) tranzystora MOSFET z kanałem typu n, którego struktura przedstawiona jest na rys. 4.2.4. , • charakterystyka przej ściowa: IC = f(I B) przy UCE = const.. - Obliczenie parametrów h ij badanego tranzystora w wybranym punkcie pracy i opracowanie małosygnałowego schematu zastępczego..

Przykładowa charakterystyka przejściowa harakterystyka tranzystora bipolarnego.

harakterystyki te łatwo odtworzyć z rodziny .Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego IGBT (Rys. 5c) przedstawia zależność między prądem drenu (kolektora) I C a napięciem dren-źródło (kolektor-emiter) U CE przy różnych napięciach U GE, uzupełniona charakterystyką sterowania, czyli zależnością prądu drenu (kolektora) od napięcia bramka-źródło (bramka-emiter .Typowe charakterystyki tranzystora bipolarnego pracującemu w układzie wspólnego emitera (OE) są zestawione na rys.2.3.. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. Wartości ICsat oraz UCEmax zależą nie od modelu tranzystora, a ich przekroczenie powoduje .Przykładowa charakterystyka wyjściowa tranzystora MOSFET z kanałem typu n (normalnie wyłączony) Spadek napięcia na kanale powoduje zmniejszanie różnicy potencjałów między bramką a kanałem, tj. zmniejszanie natężenia pola elektrycznego prostopadłego do powierzchni półprzewodnika.Tranzystor bipolarny został zbudowany miej więcej rok później przez amerykańskiego fizyka - W.B.. Napięcie UCE nie może przekroczyć wartości napięcia przebicia UCEmax.. Zaznacza się go jeżeli I (kolektora) jest zero to wtedy U (kolektor emiter) jest maksymalne.Bipolarne: 1..

- Wykreślenie charakterystyki przejściowej tranzystora w układzie WE.

Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami steruje większym prądem płynącym między emiterem a trzecią elektrodą.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej mocy strat w kolektorze (hiperbola IC=P/UCE, P=300mW).. W.- charakterystyki wyjściowe I wy = f(U wy) przy I we =const.. Spośród tych charakterystyk największe znaczenie praktyczne ma charakterystyka wyjściowa.. 8 Charakterystyki statyczne TB Charakterystyka wejściowa Charakterystyka przejściowa prądowo-prądowa ( U1) U .Właściwości podstawowych układów tranzystora bipolarnego Układ Wzmocnienie prądowe Ki Wzmocnienie napięciowe Ku Impedancja wejściowa Rwe Impedancja wyjściowa WE duŜe duŜe mała duŜa WC największe małe największa najmniejsza WB małe największe najmniejsza największa IV.3.2 Charakterystyki statyczne tranzystora w układzie WEcharakterystyki: - Amplitudowa - ku=f(f) .. tranzystora bipolarnego w układzie OE..

Elektroniki - charakterystyka tranzystora.

Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie czeka :-).7 Zakresy paracy tranzystora bipolarnego Polaryzacja złącz w tranzystorze zakres aktywny normalny: BE przewodząco, BC zaporowo zakres nasycenia: BE przewodząco, BC przewodząco zakres aktywny inwersyjny: BE zaporowo, BC przewodząco zakres odcięcia: BE zaporowo, BC zaporowo 7.. Witam.. 3.2.Przygotowanie stanowiska do pomiarówcharakterystyk tranzystora Bipolarnego czyli dobrania podczas pomiarów odpowiednich punktów dla których wykonywano pomiary tak aby na ich podstawie można było wykreślić charakterystyki tranzystora.. Charakterystyki wyjściowe IGBT.. Wpływ zjawiska arly ego na charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego Na Rys. 7 pokazano charakterystyki przenoszenia prądowego ( ) u i i przy napięciu wyjściowym u traktowanym jako parametr.. 100 UCE= 5V 2V 80 1V 0.5V IC [mA] 60 40 20 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 IB [mA] Rys. 6b.Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE.. Wykonanie pomiarów polega na wyznaczeniu rodzin w/w charakterystyk dla zadanych przez prowadzącego wartości prądu bazy (IB) (charakterystyka wyjściowa) oraz dla zadanych wartości UCE (charakterystyka wejściowa)..

MOSFET ... bipolarnego EC B NNP P N P Wymagania:1.

Jest onaTemat: Model 6.0.8 Model 6.0.8 Do sporządzania modeli elementów elektronicznych takich jak: dioda, tranzystor bipolarny i unipolarny, wzmacniacz operacyjny Do sporządzania modeli elementów elektronicznych takich jak: dioda, tranzystor bipolarny i unipolarny, wzmacniacz operacyjny.. Z charakterystyki tej .charakterystyk wejściowych IB=f (UBE,UCE=const), oraz przejściowych IC=f (IB,UCE=const) tranzystora.. Wzmacniacz klasy A I C U CE I B 0 uA 10 uA 20 uA 30 uA 40 uA 50 uA 60 uA 70 uA 80 uA 90 uA Nasycenie .. Tranzystor bipolarny - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Rys.. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego Jak wyznaczyć prąd kolektora w celu sporządzenia charakterystyki wyjściowej tranzystora bipolarnego n-p-n znając: Rb, Rc, U1, U2, Ube, Uce, ib.Przykładowa charakterystyka wyjściowa harakterystyka tranzystora bipolarnego.. Ten punkt jest w środku odinka AB nacharakterystycewyjściowej.. Cała wspomniana już trójka za wynalezienie tranzystora otrzymała w 1956 roku Nagrodę Nobla.. Stosunek IC/ IBnazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego prądu bazy (współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie WE) i oznacza się symbolem b.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. 6.21 Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego w układzie WE Na charakterystyka wyjściowych, pokazanych na rys. 6.21 można wskazać zakresy pracy wymienione w Tabl.. Nazwa bipolarne odnosi się do tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn. elektronów .punkt pracy tranzystora bipolarnego Punkt pracytranzystorato jest coś takiego abytranzystorwzmacniał możliwie dużą amplidudę bez zniekształceń.. Napięcie wyjściowe , będące spadkiem napięcia rezystorze RE jest w całości przekazywane do obwoduUwy - napięcie wyjściowe Ic - prąd kolektora Ib - prąd bazy Realizacja techniczna Do przeprowadzenia doświadczenia użyłem tranzystora bipolarnego BC211, trzech rezystorów o oporze Rb=(0,995±0,005) MΩ, Rc=Rl=(1,5±0,05) kΩ, R=(30±0.1) kΩ (wartości te zmierzyłem multimetrem cyfrowym).- Pomiar charakterystyki wyjściowej i wejściowej tranzystora w układzie WE.. Spośród tych charakterystyk największe znaczenie praktyczne ma charakterystyka wyjściowa.. Tranzystory 22 Elementarny wzmacniacz tranzystorowy u 1 =U 1 sinωt; U 1 =20mV u 2 = -U 2charakterystyki tranzystora bipolarnego, pracuj ącego w układzie wspólnego emitera, który ze wzgl ędu na swoje wła ściwo ści jest najcz ęściej wykorzystywany, to: • charakterystyka wej ściowa: IB = f(U BE), przy UCE = const.. Z charakterystyki tej można stwierdzić, że: powyżej pewnego napięcia prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U CE,Konstrukcja tranzystora bipolarnego, a głównie małe rozmiary bazy sprawiają, że stosunek między prądem kolektora, a prądem bazy jest stały.. Jestem studentem 2 roku informatyki i mam problem ze sprawozdaniem z elektroniki.. Dla charakterystyki wyjściowej Ic=f(Uce) punkty pomiarowe powinny być zagęszczone na początku a powyżej napięcia nasycenia wystarczy żeWyjściowe charakterystyki statyczne ( ) i u tranzystora bipolarnego małej mocy i -U Rys. 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt