Wymień 3 pozytywne skutki restrukturyzacji przemysłu

Pobierz

Cukrownia z Łapach, Elektrownia "Kozienice", Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Huta Miedzi w LegnicyPodaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno - ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okregów przemysłowych w Polsce.. Na czym polega restrukturyzacja okręgu?. strategicznego prowadzi do pozytywnych efektów procesu restrukturyzacji.negatywne skutki restrukturyzacji.. 2. Podaj dwa pozytywne skutki wynikające z restrukturyzacji okręgu: 1. rozwój przemysłu maszynowego (ciężkie maszyny, urządzenia górnicze i hutnicze) E. zapoczątkowanie restrukturyzacji.. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.. W tym etapie dominuje urbanizacja demograficzna i urbanizacja ekonomiczna.. Dochodzi do zwiększenia konkurencyjność przemysłu, podniesienia efektywności i stopnia innowacyjności.restrukturyzacja polskiego przemysłu miała zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne - zobacz w lekcji.t rachwał · cytowane przez 39 — restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, występujących w ośrodkach.. Wskaż pozytywne i negatywne skutki tego procesu.Restrukturyzacja przemysłu Restrukturyzacja- zmiana struktury przemysłu wewnątrz okręgu przemysłowego Skutki pozytywne: • Poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego • Unowocześnienie przemysłu • Zmniejszenie kosztów produkcji przemysłowej i poprawa wydajności przemysłu • Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry Skutki negatywne: • Bezrobocie strukturalne (górniczy i hutniczy) • Koszty finansowe związane z odprawami dla bezrobotnych i szkoleniami .odległość między lesznem a Głogowem w terenie w linii powstałej wynosi 39 km Zmierz odległość między tymi miastami na mapie a następnie zaznacz podpunkt w .przemysł pozytywne-dobrobyt,wygoda,rozwój ,dostarczanie miejsc pracy, podnoszenie warunków życia społeczeństwa, przyspieszanie rozwoju technicznego ludności, rozwój antroposfery - koncentracja dużej ilości budynków, przepływ towarów i informacji.Skutki rewolucji przemysłowej Społeczne: urbanizacja związana z masową migracją ludności ze wsi do miast postęp wiedzy medycznej i higieny zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie - zwiększenie w przemyśle (później w usługach) prawo pracy powstanie związków zawodowych narodziny ruchu robotniczego i ideologii socjalistycznejSkutki restrukturyzacji Pozytywne Negatywne powstawanie zakładów nowszej generacji w oparciu o nowoczesne technologie produkcji, upowszechnianie nowoczesnych, bardziej wydajnych metod zarządzania i organizacji pracy, innowacyjne zakłady małej i średniej wielkości pobudzają rozwój regionu, zapewnienie nowych miejsc pracy, otwieranie nowychDo takich należą bardziej kaloryczne i łatwiejsze w eksploatacji ropa naftowa i gaz ziemny..

Na czym polega restrukturyzacja przemysłu.

Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. b) Z podanych zakładów przemysłowych wypisz dwa o lokalizacji związanej.. Restrukturyzacja ma również ujemne skutki np. zwolnienia pracowników z pracy co powoduje wzrost bezrobocia , a tym samym gorsze warunki życia dla wielu rodzin.Geografia.. Suma długu państwa i długu prywatnego przekracza poziom .Podaj 4 przykłady tych zmian.. Podaj dwa przykłady: 1.. Pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne:Unijna strategia ogłoszona w 2012 roku przez komisarza ds. przemysłu Antonio Tajaniego zakłada, że państwa UE przywrócą co najmniej 20-proc. poziom udziału przemysłu w PKB do 2020 roku.Zadanie 4 - Podaj po trzy pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu (0-6p) Pozytywne skutki restrukturyzacji przemysłu Negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu Zadanie 5 - Wymień cztery gałęzie przemysłu high - tech (0-4p) a) _____ b) _____a) Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1-3) dobierz głównych czynnik, który decyduje o lokalizacji zakładów przemysłowych (A-D).. 2 9. Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno -ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych w Polsce.. Uzupełnij.. 2. etap - suburbanizacja (ang. suburb - przedmieście) - szybki wzrost liczby ludności w strefie podmiejskiej.Tak właśnie wyglądały przemiany po 1989 roku w Polsce, których skutki gospodarcze odczuwamy cały czas..

Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji okręgu: 1.

Profesor Kieżun tak ocenia obecną sytuację w Polsce " Jest tragiczna.. Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA.Restrukturyzacja (restrukturalizacja) - gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa.. Na naszym blogu piszemy o maszynach, produkcji, dokumentacji i wielu innych rzeczach związanych z przemysłem Skutki restrukturyzacji przemysłu - Przemysł - Maszyny, sprzęt, narzędziaPrzykłady pozytywnych skutków restrukturyzacji przemysłu: wprowadzenie nowoczesnych oszczędniejszych technologii; obniżenie kosztów produkcji; poprawa jakościMimo trudnych społecznie skutków zmian gospodarczych, jak masowe zwolnienia, a tym samym zwiększenie wydatków z budżetu państwa na działania przeciwdziałające bezrobociu i jego skutkom, restrukturyzacja restrukturyzacja polskiego przemysłu po 1989 roku niesie wiele skutków pozytywnych.. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.. Podaj po dwa przykłady konsekwencji tych zmian: pozytywnych dla środowiska geograf icznego oraz negatywnych dla społeczeństwa.Zadanie 3- Wymień 3 pozytywne i 3 negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu (0-6p) Pozytywne skutki restrukturyzacji przemysłu Negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu Zadanie 4- Obok zdania prawdziwego wpisz literę P a obok fałszywego F (0-8p) a) W krajach wysoko rozwiniętych zwiększa się rola okręgów surowcowych - ………….1..

Podaj przykłady restrukturyzacji okręgu przemysłowego.

Wcześniej wspomniane działania na skutek zmniejszenia materiałochłonności produkcji oraz jej energochłonności pozwalają obniżyć koszty wytwarzana.. restrukturyzacja w przemyśle …Skutki pozytywne: - podniesienie poziomu życia, - rozwój oświaty, - rozwój nauki i techniki, - mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką, - rozwój transportu, - aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy, - zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, postęp wiedzy medycznej, Skutki negatywne: - tworzyły się nowoczesne państwa, które dążyły do dominacji gospodarczej i politycznej, - do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu .Przemysł jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki.. która spowodowała masowe bezrobocie i doprowadziła do znacznej likwidacji naszego przemysłu.. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje .- przejściem od przemysłu wydobywczego i przetwórczego ciężkiego do przemysłu zaawansowanych technologii.. Pozytywne skutki: np: Skutki restrukturyzacji często są pozytywne: - zmniejsza się zanieczyszczenie obszaru uprzemysłowionego, - wzrasta efektywność produkcji, - zakłady produkcyjne szybciej reagują na zapotrzebowanie konsumenta,przemysłowych, takich jak koks, stal surowa, aluminium..

C. rozwój przemysłu zaawansowanych technologii.

| Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Skutki restrukturyzacji przemysłu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt