Rozmowa na podstawie wiersza cele

Pobierz

-układanie pociętych obrazków w całość według wzoru.. Za-bawa dydaktyczna Czego brakuje?. Zwrócenie uwagi na opady śniegu, mróz, zamiecie śnieżne, zaspy.. Projekt Budowle 1.. Jeden płatek, drugi, trzeci.. Dzień 1.. Cele główne: zapoznanie dzieci z treścią wiersza poszerzanie wiedzy na temat sytuacji, w których należy stosować formy grzecznościowe ocenianie wartości .1.. Wypowiada się prostymi zdaniami na temat wiersz.Temat zajęcia: Nasze dobre uczynki - rozmowa na podstawie wiersza w połączeniu z ekspresją plastyczną dzieci.. Cele operacyjne ( szczegółowe): Dziecko: - zna nazwę swojego kraju wie, że jest Polakiem - zna symbole narodowe (flaga, godło i hymn) - zna nazwę stolicy oraz własnego miastaCele operacyjne: - dzieci potrafią wymienić bohaterów wiersza, - odpowiadają na pytania dotyczące wiersza - znają zjawiska charakterystyczne dla aury listopadowej, - rozpoznają ubrania, które należy zakładać w chłodne dni - dopasowują ubrania do poszczególnych części ciała, - próbują tworzyć parasolkę z kół.Święta minęły - rozmowa na podstawie wiersza i własnych doświadczeń.. "Tańczące owoce" - zabawa przy muzyceDziecko dzieli wyraz na sylaby, na głoski, przelicza litery i głoski.. poszerzanie wiedzy dotyczącej ko-smosu; rozwijanie kreatywnego myślenia słucha utworów literackich doty-czących kosmosu; wypowiada się na podstawie wysłuchanego utworu i własnych przemyśleń Luty, tydzień 4..

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza .

Dowiadują się, że Żołnierzy Niezłomnych nazywa się wilkami.. Dziecko:Cele zajęć:- uczestniczy w rozmowie na temat ilustracji i własnych doświadczeń.. Uczniowie prezentują na forum klasy wyniki swojej pracy poprzez umieszczenie ich w odpo-wiednim miejscu na tablicy.. • Określa uczucia towarzyszące osobom czyniącym dobre uczynki.Temat: "Rozmowy warzyw"- zabawy przygotowujące do nauki czytania na podstawie wiersza.. dokonuje analizy i syntezy podanych wyrazów; rozumie wpływ warunków pogodowych na bezpieczeństwo na drodze; zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię; posługuje się liczbą 0 w aspekcie kardynalnym oraz liczbą jako wynikiem odejmowaniaZwrócenie uwagi na prawidłową budowę zdania.. CELE OGÓLNE: Zapoznanie z zawodami kobiet, oraz ich atrybutami; Wdrażanie do uważnego słuchania; Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania prostymi zdaniami; Doskonalenie sprawności manualnych; CELE OPERACYJNE (DZIECKO): potrafi wymienić niektóre zawody wykonywane przez kobiety; nazywa zawody kobiet przedstawione na ilustracjachTemat dnia: .,, Polska to mój dom, mój kraj"- rozmowa na podstawie wiersza W. Bełzy ,, Katechizm polskiego dziecka".. Uczniowie zastanawiają się, co znaczy fraza "żyć prawem wilka", zaglądają do mapy skojarzeń na temat leksemu "wilk" - porównują ją ze swoimi refleksjami..

Rozmowa dotycząca treści wiersza.

W dalszej części lekcji na podstawie informacji zgromadzonych na tablicy uczniowie uzupeł-niają indywidualnie tekst z lukami (załącznik 5).podstawy programowej Y Wiersz Zimowe mieszkania H. Zdzitowieckiej.. Cele: poznawczy: zapoznanie dzieci z zabawą "Świerszcz za kominem" kształcący: kształtowanie prawidłowej wymowy wychowawczy: wdrażanie do zabaw zespołowych 4.. Lecą z nieba białe płatki Na czapeczkę Małgorzatki.. Był to wiersz rymowy, asylabiczny (o różnej liczbie sylab w wersie), wykonywany przy akompaniamencie jakiegoś instrumentu.Cele operacyjne Numery obszarów z podst. prog.. Symbole narodowe.. Wdrażanie dzieci do stosowania form grzecznościowych.. -potrafi krótko opowiedzieć o górach.. Cele operacyjne: - wypowiada się na temat wiersza.TEMAT ZAJĘCIA: "Tyle kobiet dookoła" rozmowa na podstawie wiersza H. Łochockiej.. Chyba ich tysiące leci.. "Na straganie" - wiersz J. Brzechwy Nauczycielka czyta lub recytuje wiersz, ilustrując obrazkami lub sylwetami owoców i warzyw.. Ćwiczenia słuchowe Jaki to dinozaur?. Cele ogólne: - wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu.. Cel główny: • Kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci..

"Pada śnieg" - słuchanie wiersza.

Rozmowa na temat wiersza, wymienianie warzyw, jakie wystąpiły w wierszu.. Cele: - kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo […]2.. CELE OGÓLNE: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.. -wie, kto to jest góral, gdzie mieszka.. Zabawa matematyczna Gdzie jest dinozaur?. • IV2, III1, Zabawa matematyczna Lodowe kulki.. Wiersz Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy - rozmowa na temat wiersza i pamięciowe opanowanie tekstu.Rozmowa na temat wiersza.. -dokonuje analizy i syntezy wyrazów z literą "g".. Metody: czynna: stawianie zadań dzieciom słowna: rozmowaCele szczegółowe: -dziecko zna i potrafi poprawnie napisać literę "G, g".. "Bądź dobry dla innych" - rozmowa na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej pt. "Może potem" .. Cele: • poznawanie tradycji świąt wielkanocnych, • wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego, • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, • rozpoznawanie przedmiotówhasłem na swoim rebusie (załącznik 4).. "Witamy w przedszkolu" - wycieczka po przedszkolu, wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń.Wiersz zdaniowo-rymowy, typowy dla literatury średniowiecza, oparty na tym, że w każdym wersie zamykało się jedno zdanie lub jednorodny człon zdaniowy (bez przerzutni).. Wspomaganie wyobraźni twórczej i samodzielności dzieci..

Nauka wierszana pamięć.

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.. Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.. Pokaz wyrazu: teatr i aktor ( globalne czytanie), podział wyrazu na sylaby, wyróżnienie głoski w nagłosie i wygłosie.. Cele operacyjne: Dziecko: • Zna pojęcie "dobry uczynek".. "Witaj, przedszkole" - słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej.. -dziecko potrafi pracować w zespole.. Na szaliki Kuby, Kasi, Na kurteczkę małej Stasi.. • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje.. Rozmowa na temat charakterystycznych cech zimy w oparciu o ilustracje.. TEMAT ZAJĘĆ: "Parasole"- rozmowa na podstawie wiersza H. Behlerowej.. Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową - Znajdź dinozaura, który.. Dziecko: - słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat układa obrazek dinozaura względem siebieCel główny: - kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literatury dziecięcej - wzbudzanie zainteresowania pięknem literatury dziecięcej - zapoznanie ze sposobami wykorzystania nart (biegi, slalom, skoki) Cele operacyjne: Dziecko - doskonali sprawność manualną - naśladuje różne sporty narciarskie - podejmuje próbę utworzenia rytmu do podanych wyrazów i zwrotów - potrafi składnie się wypowiedzieć na zadany temat - potrafi powiedzieć, o czym był wiersz .Temat: Rozmowa kierowana na podstawie wiersza B. Szelągowskiej "Wielkanocny stół".. Temat: Utrwalenie głoski "c" w wymowie na podstawie zabawy "Świerszcz za kominem" 3.. Symbole narodowe" - wyjaśnienie dziecku pojęć: symbole narodowe, godło, flaga, hymn.. Nauczycielka pyta dzieci, jakie jeszcze inne znają warzywa, które nie wystąpiły w wierszu.. Zabawa integracyjna ,,Teatr jednego aktora czyli zagadki pantomimiczne'.Rozmowa na temat znaczenia drzew w przyrodzie na podstawie wiersza R. Pisarskiego "Zielone serce" Cele: - zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu - rozumienie znaczenia drzew w przyrodzie (schronienie […] Dlaczego wychowanie w praktyce trudne, choć w teorii łatwe?Temat: Uważne słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego "Naprawimy misia".. "Co widać przez różowe okulary" - malowanie na temat dowolny różową farbą.. Cele ogólne: Słuchanie wierszy recytowanych przez nauczycielkę; Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali; Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy; Nie niszczenie zabawek.Rozmowa na temat tego, jak zmienia się charakter wiersza, kiedy powstaje jego muzyczna aranżacja.. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola - obserwacja zmian zachodzących w- rozmowa na podstawie wiersza Anny Surowiec.. Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.. -dodaje i odejmuje w zakresie 5.SCENARIUSZ ZAJĘĆ GRUPA 3, 4 - LATKI Temat zajęć: "Piękne zwyczaje" rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego.. "Różowe zdrowie" - przygotowanie koktajlu truskawkowego.Rozmowa na temat przesłania wiersza: teatr jest magicznym miejscem, tam się wszystko może zmienić, jest bardzo ciekawy, rozmaity.. - układanie w parach krótkich dialogów inspirowanych tekstem.. Cele:-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, - kształcenie umiejętności stawiania pytań; - zachęcanie do sprawiania przyjemności innym, - uświadomienie sobie, jak osoby nam bliskie wpływają na dobre samopoczucie.Rozmowa na podstawie wiersza A. Wojtyły Dinozaury.. Zabawy ilustracyjne do piosenki Jeż - zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe: kreślenie wzoru w powietrzu, na małym wzorze, na wzorze pędzlem z farbą.. -wypowiada się na temat swoich doświadczeń.. •Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy - język, wargi, żuchwę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt